เมื่อวันที่ 06.00 น. วันที่ 7 ธ.ค. ที่วัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ ปลัดกระทรวงมหาดไทย (มท.) เป็นประธานในพิธีทำบุญตักบาตรถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในวันคล้ายวันประสูติ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา 7 ธ.ค. 64 โดยมีนางวันดี กุญชรยาคง จุลเจริญ นายกสมาคมแม่บ้าน มท. นายชยาวุธ จันทร นายชัยวัฒน์ ชื่นโกสุม นายอรรษิษฐ์ สัมพันธรัตน์ นายนิรัตน์ พงษ์สิทธิถาวร รองปลัด มท. นายธนาคม จงจิระ อธิบดีกรมการปกครอง ผู้แทนหน่วยงานรัฐวิสาหกิจในสังกัด มท. นางกุลทรัพย์ ชื่นโกสุม นางจิณณารัชช์ สัมพันธรัตน์ นางกุสุมาล พงษ์สิทธิถาวร อุปนายกสมาคมแม่บ้าน มท. นางอุษณี จงจิระ ประธานชมรมแม่บ้านกรมการปกครอง หัวหน้าหน่วยงานในสังกัดสำนักงานปลัด มท. ข้าราชการ และพนักงานรัฐวิสาหกิจ ร่วมพิธี

นายสุทธิพงษ์ กล่าวว่า สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา ทรงมุ่งมั่นในการปฏิบัติพระกรณียกิจเพื่อสืบสาน รักษา ต่อยอด พระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ด้วยพระวิริยอุตสาหะ ซึ่งทรงปฏิบัติบำเพ็ญมาตั้งแต่ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร และทรงดำรงตำแหน่งประธานกรรมการมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง (ภาฯ) ยามยาก สภากาชาดไทย ตามพระดำริของพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี กรมหมื่นสุทธนารีนาถ นายกกิตติมศักดิ์ตลอดชีพ ด้วยพระกตัญญูกตเวทิตา ทั้งยังทรงจัดตั้งมูลนิธินภาฯ ในพระดำริ เน้นช่วยเหลือและให้โอกาสทางอาชีพกลุ่มผู้ด้อยโอกาส อันเกิดจากผลที่ได้รับทางกฎหมายและสังคม ทรงจัดตั้งโครงการกำลังใจในพระดำริ เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้ต้องขัง ทั้งยังทรงจัดตั้งทุนพัชรกิติยาภาเพื่อการศึกษากฎหมาย สำหรับประทานแก่ผู้ต้องการศึกษาต่อปริญญามหาบัณฑิตด้านกฎหมาย ที่ Cornell Law School ด้วยพระปรีชาสามารถและพระจริยวัตรอันงดงาม ส่งผลให้หลายองค์กรต่างทูลเกล้าฯ ถวายรางวัลต่าง ๆ เช่นกองทุนการพัฒนาเพื่อสตรีแห่งสหประชาชาติ (United Nations Development Fund for Women:UNIFEM) ทูลเกล้าฯ ถวายตำแหน่งทูตสันถวไมตรีในการต่อต้านความรุนแรงต่อสตรีด้านหลักนิติธรรม


นายสุทธิพงษ์ กล่าวต่อว่า สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา ยังทรงสืบสาน รักษา และต่อยอดโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง โดยทรงเป็นประธานในงานมหกรรมกองทุนแม่ของแผ่นดิน และพระราชทานเงินพระราชทานขวัญถุง กองทุนแม่ของแผ่นดิน ให้แก่กระทรวงมหาดไทย และกรุงเทพมหานคร เพื่อใช้ในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในชุมชน ด้วยความรัก ความเข้าใจ ให้อภัย ให้โอกาส โดยในปัจจุบันมีหมู่บ้าน/ชุมชนเข้าร่วมกองทุนแม่ของแผ่นดิน จำนวนกว่า 24,455 หมู่บ้าน/ชุมชน เพื่อเสริมสร้างความปลอดภัยจากปัญหายาเสพติดไม่ให้เกิดขึ้นในพื้นที่ นอกจากนี้พระองค์ยังได้พระราชทานโครงการสำคัญ เพื่อขับเคลื่อนการพัฒนา ทั้งด้านการพัฒนาคน ทรัพยากรธรรมชาติและชุมชน ผ่านไตรโครงการ ในพระราชดำริ ประกอบด้วย 3 โครงการ คือ 1.โครงการราชทัณฑ์ปันสุข ทำความ ดี เพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์  2.โครงการพัชรสุธาคชานุรักษ์ และ 3.โครงการพัฒนาชุมชนในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าและอุทยานแห่งชาติ จ.กาญจนบุรี ในพระบรมราชูปถัมภ์ (โครงการพัฒนาชุมชน ต.ไล่โว่ อ.สังขละบุรี จ.กาญจนบุรี)

“มท. มีความมุ่งมั่นในการร่วมสืบสานพระปณิธานของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา ในการพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชน ผ่านโครงการตามพระดำริ เพื่อสร้างสรรค์สังคมไทยให้เป็นสังคมแห่งการแบ่งปัน สังคมแห่งการช่วยเหลือเอื้ออาทร และสังคมแห่งความกตัญญูกตเวที อันจะทำให้เกิดรากฐานการพัฒนาที่ยั่งยืนสืบไป” นายสุทธิพงษ์ กล่าว.