เมื่อวันที่ 10 ม.ค. ผศ.น.สพ.ดร.คงศักดิ์ เที่ยงธรรม คณบดี คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ในฐานะประธานภาคีคณบดี คณะสัตวแพทยศาสตร์แห่งประเทศไทย เปิดเผยถึงกรณี ได้มีหนังสือแจ้งมายังกรมปศุสัตว์ เรื่อง ข้อห่วงใยต่อสถานการณ์โรคระบาดและการควบคุมโรคในสุกร หลังตรวจพบว่าผู้เลี้ยงหมูแคระนำซากมาส่งชันสูตรโรค ก่อนจะพบว่าติดเชื้อไวรัสอหิวาต์แอฟริกาในสุกร (Afican Swine Fever: ASF) ในซากสุกร ว่า ก่อนที่จะตรวจเจอเชื้อไวรัสอหิวาต์แอฟริกาในสุกร (Afican Swine Fever: ASF) ภาคีคณบดี คณะสัตวแพทยศาสตร์แห่งประเทศไทย ได้มีการประชุมว่าถ้าทุกสถาบันการศึกษาใดมีการชันสูตรโรคสัตว์ ตรวจเจอเชื้อ ขอให้เป็นข้อมติตรงกันว่า จะรายงานผลไปตามช่องทางต่างๆ ของกรม กระทั่งมาพบเชื้อในซากหมูแคระ จึงส่งผลไปยังกรมปศุสัตว์ ไม่ใช่ที่เกษตรศาสตร์ที่มีเคสดังกล่าว มหิดล จุฬาฯ ก็รายงานให้ทราบว่า

“เมื่อตรวจเจอเชื้อในหมูแคระ ขั้นตอนการส่งเป็นไปตามขั้นตอนปกติ โดยส่งไปที่เจ้าพนักงานที่กรม โดยผมเป็นคนลงนามในหนังสือ เมื่อวันที่ 7 ธ.ค. 64 แล้วให้เจ้าหน้าที่ของคณะสัตว์แพทย์ ที่บางเขน ขับรถตู้นำเอกสารโดยมีสมุดคุมทะเบียนสีน้ำเงิน ไปส่งที่กรมปศุสัตว์ เพื่อให้เจ้าหน้าที่ของกรมปศุสัตว์เป็นคนเซ็นรับ จากนั้นเจ้าหน้าที่ของคณะก็จะนำสมุดดังกล่าวกลับ ซึ่งในสมุดก็จะมีชื่อเจ้าหน้าที่ของกรมว่าใครเป็นคนรับ” คณบดี กล่าว

ผศ.น.สพ.ดร.คงศักดิ์ เปิดเผยอีกว่า กรณีอธิบดีกรมปศุสัตว์ ระบุว่า ไม่เห็นหนังสือดังกล่าว เรื่องนี้เป็นเรื่องสารบัญข้างในของกรม เราไม่สามารถไปให้ความเห็นได้ ซึ่งเจตนารมณ์ของภาคการศึกษาและสถาบันต้องการที่จะให้การช่วยเหลืออย่างเต็มที่ และอยากเห็นว่าการแก้ปัญหาเกิดขึ้นอย่างตรงจุด ตรงสาเหตุของปัญหา ถ้ามันไม่ตรงมันแก้ไม่ได้ เหมือนยาจะต้องใส่โรคให้ถูกไม่งั้นจะแก้ไม่ได้ และรักษาไม่ได้ เราทำหน้าที่ของเราทางวิชาการ จะทำอย่างไรให้เกษตรกรกลับมาเลี้ยงสุกรได้ตามปกติ