เมื่อวันที่ 13 ม.ค. นายวิชัย ไชยมงคล เลขาธิการสำนักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติด (ป.ป.ส.) แถลงถึงประเด็นข้อกฎหมายเรื่องการปลูกกัญชาผิดกฎหมายหรือไม่​ ว่า พ.ร.บ.ยาเสพติดให้โทษ พ.ศ. 2522 มาตรา 7​ กำหนดไว้ชัดเจนว่ายาเสพติดมี 5 ประเภท โดยยาเสพติดประเภท 5 เช่น กัญชา พืชกระท่อม และมีตัวอื่นๆ อีกตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขประกาศชื่อไว้ แต่ประมวลกฎหมายยาเสพติดฉบับใหม่ที่มีผลบังคับใช้เมื่อวันที่ 9 ธ.ค.64 ในหมวดยาเสพติดให้โทษและวัตถุออกฤทธิ์ไม่มีชื่อ “กัญชา” เนื่องจากเจตนารมณ์ของประมวลกฎหมายยาเสพติดฉบับใหม่ต้องการเปิดช่องสำหรับปลดล็อกกัญชาออกจากยาเสพติดประเภท 5 จึงไม่ระบุชื่อไว้

ขณะที่มาตรา 29 วรรคสองก็บัญญัติไว้ชัดเจนว่า ในการกำหนดว่ายาเสพติดชนิดใดจะอยู่ในประเภทไหนขึ้นอยู่ที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขประกาศชื่อโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการ​ ป.ป.ส.ประกาศกำหนด แต่ปัจจุบันยังไม่มีประกาศกระทรวงสาธารณสุขที่กำหนดว่ายาเสพติดประเภท 5 มีอะไรบ้างก็ต้องกลับไปดู​ พ.ร.บ.ให้ใช้ประมวลกฎหมายยาเสพติด ซึ่งมาตรา 8 ระบุชัดเจนว่า กฎกระทรวง ระเบียบ หรือประกาศ ที่ได้ออกไว้ตามพระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ พ.ศ.2522 ยังคงใช้บังคับได้ต่อไปเพียงเท่าที่ไม่ขัดหรือแย้งกับประมวลกฎหมายยาเสพติดฯ ซึ่งประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่องระบุชื่อยาเสพติดให้โทษประเภท 5 พ.ศ. 2563 กำหนดให้กัญชาเป็นยาเสพติดประเภท 5 เมื่อยังไม่มีประกาศกระทรวงสาธารณสุขฉบับใหม่ กัญชาก็ยังเป็นยาเสพติดประเภท 5

เลขาธิการ ป.ป.ส. กล่าวอีกว่า นอกจากนี้ ประมวลกฎหมายยาเสพติดใหม่ยังกำหนดไว้ในมาตรา 23 ว่าในระยะเริ่มแรกภายในระยะเวลา 2 ปี นับตั้งแต่กฎหมายนี้ใช้บังคับ การนำเข้ายาเสพติดซึ่งเป็นกัญชาเพื่อประโยชน์ทางการแพทย์ หรือการรักษาผู้ป่วย ให้นำเข้าได้เฉพาะเมล็ดพันธุ์ หากกัญชาไม่ใช่ยาเสพติดก็คงไม่เขียนลักษณะนี้ แม้ประมวลกฎหมายยาเสพติดใหม่มีผลบังคับใช้แล้ว แต่กัญชายังถือเป็นยาเสพติดผิดกฎหมาย ประชาชน เกษตรกรหรือหน่วยงานใดที่ต้องการปลูกจะต้องดำเนินการขออนุญาตตามกฎกระทรวงสาธารณสุขเรื่องขออนุญาตผลิต นำเข้า ส่งออก จำหน่าย หรือมีไว้ครอบครองยาเสพติดประเภท 5 หากปลูกเองโดยไม่ได้รับอนุญาตเจ้าหน้าที่ตำรวจก็มีอำนาจจับกุม

ส่วนที่​ ส.ส.พรรคภูมิใจไทยให้สัมภาษณ์ว่า ประมวลกฎหมายยาเสพติดใหม่ไม่ได้ระบุชื่อกัญชาก็ถือว่ายกเลิกโดยอัตโนมัตินั้น ขอชี้แจงว่าในทางปฏิบัติจะยึดตามประกาศสาธารณสุขเป็นหลัก แม้มาตรา 29 ของประมวลกฎหมายยาเสพติดใหม่กำหนดว่า ยาเสพติดประเภท 1 เช่น เฮโรอีน และไม่มีคำว่ายาบ้าหรือยาไอซ์ แต่ยาบ้าและยาไอซ์ก็ยังผิดกฎหมาย เพราะมีประกาศกระทรวงสาธารณสุขระบุชื่อยาบ้าและยาไอซ์เป็นยาเสพติดประเภท 1 เช่นเดียวกับกัญชา ถึงจะไม่ระบุไว้ในประมวลกฎหมายยาเสพติดใหม่ แต่กัญชาเป็นยาเสพติดตามประกาศของกระทรวง ถ้ากระทรวงสาธารณสุขอยากยกเลิกกัญชาก็ต้องออกประกาศกระทรวงรองรับว่ายาเสพติดแต่ละประเภทมีอะไรบ้าง ผู้ปฏิบัติก็จะยึดตามนั้น