สมเด็จพระมหาวีรวงศ์ เลขานุการสมเด็จพระสังฆราช ลงนามออกประกาศ สำนักงานเลขานุการสมเด็จพระสังฆราชที่ 4/2564 เรื่อง การจัดกิจกรรมเนื่องในเทศกาลเข้าพรรษา 2564 ที่วัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม เมื่อวันที่ 22 ก.ค. ระบุว่า สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ยังคงรุนแรงต่อเนื่อง วัดราชบพิธฯ และสำนักงานเลขานุการสมเด็จพระสังฆราช จึงกำหนดแนวทางการจัดกิจกรรมเนื่องในเทศกาลเข้าพรรษาของพระอาราม อนุโลมแนวปฏิบัติของคณะธรรมยุต และปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 เป็นการเฉพาะสำหรับเทศกาลเข้าพรรษา 2564 ดังต่อไปนี้

1.สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ทรงงดเสด็จออกประทานพระวโรกาสให้พระเถรานุเถระเฝ้าถวายสักการะทำสามีจิกรรม ทั้งนี้ ในดิถีแรม 1 ค่ำ เดือน 8-8 ตรงกับวันอาทิตย์ที่ 25 ก.ค.2564 วัดต่างๆสามารถจัดที่ประดิษฐานพระรูปสมเด็จพระสังฆราช ในพระอุโบสถ อุโบสถ หรือสถานที่ที่เหมาะสม แล้วกระทำสามีจิกรรมต่อหน้าพระรูป โดยมิต้องเดินทางออกนอกวัด

2.งดการให้บุคคลภายนอกเข้าร่วมพิธีอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา และงดพิธีตักบาตรดอกไม้ที่วัดราชบพิธฯ

3. ในดิถีแรม 5 ค่ำเดือน 8-8 ตรงกับวันพฤหัสบดีที่ 29 ก.ค.2564 วัดราชบพิธฯ จะประดิษฐานพระบรมรูปพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว พระสยามเทวมหามกุฏวิทยมหาราช ณ พระอุโบสถ แล้วทำวัตรเย็น เจริญพระพุทธมนต์ด้วยพระสูตรและพระปริตรตามระเบียบ แล้วเจริญจิตภาวนาถวายพระราชกุศล ตามประเพณีคณะธรรมยุต เป็นการภายใน