การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.) มีความประสงค์จะรับสมัครสอบคัดเลือกจากบุคคลภายนอกเพื่อเข้าปฏิบัติงาน กับ กฟภ. โดยมีอัตรารับสมัครในเขตพื้นที่การปฏิบัติงานสํานักงานใหญ่ จํานวน 31 อัตรา และส่วนภูมิภาคทั่วประเทศ จํานวน 183 อัตรา รวมจํานวน 214 อัตรา โดยมีรายละเอียด ดังนี้

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร

คุณวุฒิปริญญาโท      ตำแหน่ง วิศวกร (ไฟฟ้า)

คุณวุฒิปริญญาตรี  ตำแหน่ง  วิศวกร (ไฟฟ้า) , วิศวกร (โยธา) , วิศวกร (ไฟฟ้าสื่อสารและโทรคมนาคม) , วิศวกร (คอมพิวเตอร์) , วิศวกร (สิ่งแวดล้อม) , เศรษฐกร , นักบริหารทรัพยากรบุคคล , นักการเงิน ,  นักบัญชี , นักระบบงานคอมพิวเตอร์ , นิติกร , นิติกร (มีประสบการณ์) , นักสถิติ , นักพัฒนาทรัพยากรบุคคล , นักพัสดุ , มัณฑนากร , นักประชาสัมพันธ์ , นักการตลาด , อาจารย์

คุณวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง  ตำแหน่ง พนักงานช่าง (ไฟฟ้า) , พนักงานช่าง (โยธา) , พนักงานช่าง (เครื่องกล) , พนักงานช่าง (โลหะ) , พนักงานช่าง (โทรคมนาคมและอิเล็กทรอนิกส์) , พนักงานบัญชี , พนักงานพัสดุ , พนักงานบันทึกข้อมูลคอมพิวเตอร์ , พนักงานคุมเครื่องคอมพิวเตอร์

ดูรายละเอียดและสมัครได้ตั้งแต่วันที่ 4 – 11  กรกฎาคม 2565 ผ่านระบบออนไลน์

  • Job.pea.co.th
  • Facebook PEA Career
  • แผนกสรรหาบุคลากร กองบริหารงานบุคคล ฝ่ายกลยุทธ์ทรัพยากรบุคคล การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค สำนักงานใหญ่ เลขที่ 200  ถนนงามวงศ์วาน แขงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพ ฯ 10900

โทร (02)590-5857

E-mail : recruit@pea.co.th