ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ที่สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดตรัง นายขจรศักดิ์ เจริญโสภา ผวจ.ตรัง เป็นประธานในพิธีมอบปัจจัยการผลิตโครงการขยายเครือข่ายการเกษตรตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง กิจกรรมส่งเสริมการเลี้ยงไก่ไข่อารมณ์ดีและส่งมอบปัจจัยการผลิตให้แก่ตัวแทนเกษตรกร 10 อำเภอ

นายสุรจิต วิชชุวรรณ ปศุสัตว์จังหวัดตรัง กล่าวว่า สืบเนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดระลอกใหม่ของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 ทำให้เกษตรกรและประชาชนได้รับผลกระทบในด้านต่าง ๆ โดยเฉพาะภาวะวิกฤตด้านอาหารบริหารโภคในครัวเรือน ดังนั้นเพื่อลดรายจ่ายและสร้างภูมิคุ้มกันให้กับครอบครัวของเกษตรกร ตามนโยบายของรัฐบาลในการส่งเสริมการเกษตรแนวทฤษฎีใหม่ในระดับชุมชน ตามแนวพระราชดำริฯ ให้ครัวเรือนเกษตรกรมีความมั่นคงทางด้านอาหาร ตลอดจนส่งเสริมขยายผลกระบวนการเรียนรู้ระบบอินทรีย์ เกษตรผสมผสานและวนเกษตรให้มีความมั่นคงและยั่งยืน จ.ตรัง จึงได้น้อมนำยุทธศาสตร์พระราชทาน “เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา” และหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ได้อนุมัติให้สำนักงานปศุสัตว์ตรังดำเนินงานโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 งบประมาณ 500,100 บาท เพื่อให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการดำเนินกิจกรรมดังกล่าว และในครั้งนี้ทางสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดตรังได้มอบปัจจัยการผลิตให้แก่ผู้แทนกลุ่มเกษตรกรในพื้นที่ทุกอำเภอ อำเภอละ 2 กลุ่ม ประกอบด้วย พันธุ์ไก่ไข่ 1,500 ตัว พร้อมด้วยอาหาร อุปกรณ์ คู่มือการเลี้ยงไก่ไข่อีก 300 ชุด


นายขจรศักดิ์ กล่าวว่า จ.ตรัง มีจำนวนผู้ติดเชื้อโควิดพุ่งสูงขึ้นต่อเนื่อง ส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจของประเทศไทยทั้งทางตรงและทางอ้อม เกิดปัญหาติดขัดทั้งในเรื่องการใช้ชีวิต การทำงาน และ ความเป็นอยู่ของประชาชน ซึ่งปัญหานี้ทำให้เกษตรกรต้องการความช่วยเหลือเร่งด่วนจากภาครัฐ เพื่อเป็นการช่วยเหลือเยียวยาเบื้องต้น สามารถลดค่าใช้จ่ายในครัวเรือน เป็นเสบียงคลังอาหารในระหว่างที่เกษตรกรหรือประชาชนต้องอยู่ประจำบ้าน ไม่สะดวกในการเดินทางออกนอกบ้านเกษตรกรสามารถมีแหล่งอาหารที่เพียงพอสมบูรณ์ ทั้งด้านพืชและสัตว์ ส่งเสริมให้เกษตรกรประกอบอาชีพเกษตร โดยทำการเกษตร ตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อเป็นการเสริมสร้างรายได้เพิ่ม และสร้างภูมิคุ้มกันให้กับครอบครัวได้บริโภคตลอดทั้งปี

ดังนั้นทางสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดตรัง ร่วมกับหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้จัดทำโครงการขยายเครือข่ายการเกษตรตาม แนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง กิจกรรมส่งเสริมการเลี้ยงไก่ไข่อารมณ์ดี เพื่อส่งเสริมการทำเกษตรตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปสู่ครัวเรือนเกษตรกรในจังหวัดตรังขึ้น มีวัตถุประสงค์ของโครงการเพื่อส่งเสริมการทำเกษตรตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และเพื่อส่งเสริมให้เกษตรกรทำการเกษตรเสริมรายได้และบริโภคในชุมชนตลอดจนเพื่อให้เกษตรกรมีแหล่งอาหารไว้บริโภคในครัวเรือนเพื่อลดรายจ่าย และสามารถขยายเลี้ยงเพิ่มเติมได้อีกด้วย