วันที่ 21 พ.ย. ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) ได้เห็นชอบรายละเอียดงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ตามที่ สำนักงบประมาณ เสนอ ภายหลังจากสำนักงบประมาณ ได้พิจารณาวงเงินคำขอจัดสรรเบื้องต้นของหน่วยงานต่างๆ ที่เสนอเข้ามารวมกว่า 5.8 ล้านล้านบาท ให้เหลืออยู่ภายใต้กรอบวงเงิน 3.48 ล้านล้านบาทแล้ว

สำหรับกรอบวงเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 มีวงเงินรวม 3.48 ล้านล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีงบประมาณ 2566 ซึ่งมีวงเงิน 3.185 ล้านล้านบาท จำนวน 295,000 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้น 9.3% แยกเป็น 1.รายจ่ายประจำ 2.535 ล้านล้านบาท คิดเป็นสัดส่วน 72.85% ต่องบประมาณ 2.รายจ่ายเพื่อชดใช้เงินคงคลัง 118,361 ล้านบาท คิดเป็นสัดส่วน 3.40% ต่องบประมาณ 3.รายจ่ายลงทุน 715,381 ล้านบาท คิดเป็นสัดส่วน 20.56% ต่องบประมาณ 4.รายจ่ายชำระคืนต้นเงินกู้ 118,320 ล้านบาท คิดเป็นสัดส่วน 3.40% ต่องบประมาณ

ส่วนวงเงินกู้เพื่อชดเชยการขาดดุล กำหนดไว้ที่ 693,000 ล้านบาท คิดเป็นสัดส่วน 3.63% ต่อวงเงินงบประมาณรวม หรือลดลงจากปีงบประมาณ 66 ซึ่งมีวงเงิน 695,000 ล้านบาท จำนวน 2,000 ล้านบาท หรือลดลง 0.3% ขณะที่ประมาณการรายได้รัฐบาลสุทธิ ประเมินไว้อยู่ที่ 2.787 ล้านบาท

ทั้งนี้ ตามไทม์ไลน์ของปฏิทินงบประมาณรายจ่ายประจำปี 67 ซึ่งได้ปรับปรุงใหม่กำหนดระยะเวลาของการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี 67 ไว้ดังนี้

 • วันที่ 21 พฤศจิกายน 2566 เสนอ ครม. พิจารณาให้ความเห็นชอบรายละเอียดงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 พร้อมแนวทางการปรับปรุงรายละเอียดงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
 • วันที่ 22-24 พฤศจิกายน 2566 สำนักงบประมาณพิจารณาการปรับปรุงรายละเอียดงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
 • วันที่ 28 พฤศจิกายน พ.ศ. 2566 เสนอ ครม. พิจารณาให้ความเห็นชอบการปรับปรุงรายละเอียดงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 และมอบให้สำนักงบประมาณไปดำเนินการรับฟังความคิดเห็นการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ตามบทบัญญัติรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 มาตรา 77 วรรคสอง
 • วันที่ 29 พฤศจิกายน ถึง วันที่ 5 ธันวาคม 2566 สำนักงบประมาณดำเนินการรับฟังความคิดเห็นการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
 • วันที่ 12 ธันวาคม 2566 เสนอ ครม. รับทราบผลการรับฟังความคิดเห็นฯ และพิจารณาให้ความเห็นชอบข้อเสนอร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
 • วันที่ 12-22 ธันวาคม 2566 สำนักงบประมาณจัดพิมพ์ ร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 และเอกสารประกอบฯ
 • วันที่ 26 ธันวาคม 2566 เสนอ ครม. เห็นชอบร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 และเอกสารประกอบฯ ก่อนนำเสนอสภาผู้แทนราษฎร
 • วันที่ 3-4 มกราคม 2567 สภาผู้แทนราษฎร พิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 วาระที่ 1
 • วันที่ 3-4 เมษายน 2567 สภาผู้แทนราษฎร พิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 วาระที่ 2-3
 • วันที่ 9-10 เมษายน 2567 วุฒิสภา พิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
 • วันที่ 17 เมษายน 2567 สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี นำร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ขึ้นทูลเกล้าฯ ถวาย เพื่อประกาศบังคับใช้เป็นกฎหมายต่อไป