เมื่อวันที่ 23 พ.ย. ที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติ (ตร.) ผู้สื่อข่าวรายงานว่า พล.ต.อ.ต่อศักดิ์ สุขวิมล ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ (ผบ.ตร.) ลงนามในคำสั่งสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ที่ 655/2566 เรื่อง แต่งตั้งที่ปรึกษาผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ ใจความว่า ด้วยสำนักงานตำรวจแห่งชาติ มีภารกิจสำคัญที่จะต้องดำเนินการให้เป็นไปตามนโยบายของรัฐบาล ทั้งในด้านการป้องกันปราบปรามอาชญากรรม การสืบสวนสอบสวนคดีอาญา การรักษาความมั่นคงและความสงบ เรียบร้อยภายในประเทศ ซึ่งจะต้องมีการบริหารจัดการทรัพยากรทางการบริหารในทุกด้านเพื่อรองรับภารกิจดังกล่าว ให้สามารถรองรับการขับเคลื่อนงานตามนโยบายที่สำคัญให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และสามารถสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ประชาชน เพื่อให้การปฏิบัติภารกิจของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและเกิดประสิทธิภาพสูงสุด อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 63(4) แห่งพระราชบัญญัติตำรวจแห่งชาติ พ.ศ. 2565 จึงแต่งตั้ง

1. พล.ต.อ.เจตน์ มงคลหัตถี
2. พล.ต.อ.สุรพล ธนโกเศศ
3. พล.ต.อ.ชยพล ฉัตรชัยเดช
4. พล.ต.อ.มนตรี ยิ้มแย้ม
5. พล.ต.ท.ชัยวัฒน์ โชติมา
6. พล.ต.ท.อนันต์ ศรีหิรัญ
7. พล.ต.ท.รณศิลป์ ภู่สาระ
8. พล.ต.ท.ปิยะ ต๊ะวิชัย

เป็นที่ปรึกษาผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ

โดยให้มีหน้าที่ ดังนี้

1. ให้ข้อมูลและให้คำปรึกษาแก่ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ เกี่ยวกับงานด้านการบริหาร รวมทั้งภารกิจ ในภาพรวมของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ
2. ประสานงานกับผู้เกี่ยวข้องเพื่อรวบรวมข้อมูลต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานของสำนักงานตำรวจแห่งชาติตามข้อ 1
3. ให้คำปรึกษาในด้านอื่นๆ ตามที่ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติจะได้มอบหมายเพิ่มเติมตามที่เห็นสมควร ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป สั่ง ณ วันที่ 22 พฤศจิกายน พ.ศ.2566