ท่ามกลางความเจริญก้าวหน้าทางเทคโนโลยีและการขยายตัวของเมือง ‘พื้นที่สีเขียว’ ที่ถือได้ว่าเป็นปอดของโลก กลับถูกคุกคามอย่างต่อเนื่อง ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม สุขภาพ และคุณภาพชีวิตของมนุษย์ จึงเป็นเหตุผลให้พื้นที่สีเขียวกลายเป็นหัวใจสำคัญในการขับเคลื่อนสู่ความยั่งยืน เมืองใหญ่ ๆ หลายแห่งทั่วโลกต่างให้ความสำคัญกับการสร้างและพัฒนาพื้นที่สีเขียว เพื่อมอบคุณภาพชีวิตที่ดีแก่ประชาชน และเป็นแนวทางในการรับมือกับวิกฤตสภาพภูมิอากาศ

เช่นเดียวกันกับบริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) ที่ได้ตระหนักถึงความสำคัญของประเด็นดังกล่าว จึงเปิด โครงการปรับภูมิทัศน์ คลองเปรมประชากร ร่วมกันสร้างพื้นที่สีเขียว เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 72 พรรษา โดยมี นายฉัตรชัย พรหมเลิศ ประธานกรรมการ นายอรรถพล ฤกษ์พิบูลย์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) พร้อมด้วยคณะกรรมการ ผู้บริหารและพนักงาน ปตท. กว่า 300 คน  ร่วมปลูกต้นไม้ ณ ถนนกำแพงเพชร 6 แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร

โดยนายฉัตรชัย พรหมเลิศ ประธานกรรมการ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) ระบุว่า ปตท. ได้จัดสรรพื้นที่ติดคลองเปรมประชากรจำนวน 10 ไร่ ในโครงการพัฒนาพื้นที่เพื่อปรับปรุงภูมิทัศน์ ถนนกำแพงเพชร 6 โดยพื้นที่ดังกล่าว มีจุดเด่นในการเข้าถึงได้ 3 เส้นทาง คือ ทางล้อ จากถนนวิภาวดีรังสิต ทางราง จากสถานีรถไฟสายสีแดง-ทุ่งสองห้อง และทางเรือ ถึงคลองเปรมประชากร รวมถึงพื้นที่สีเขียวแห่งนี้ ยังถูกออกแบบให้เป็นสวนเฉลิมพระเกียรติฯ ที่บอกเล่าถึงพระมหากรุณาธิคุณของในหลวงรัชกาลที่ 10 ต่อประชาชน และเพื่อเป็นการสืบสานประวัติศาสตร์ของพื้นที่ ภูมิทัศน์วัฒนธรรมอีกด้วย

ทั้งนี้ ปตท. ได้จัดเตรียมต้นไม้ใหญ่และกล้าไม้ อาทิ พะยูง ประดู่ป่า รวงผึ้ง ต้นไทร ต้นโพธิ์ ฯลฯ กว่า 300 ต้น รวมพันธุ์ไม้ทั้งหมด ราว 54 ชนิด ถูกนำมาปลูกเพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียวในโครงการดังกล่าว โดยแนวทางการปลูกจะเป็นการจัดสรรโครงสร้างของต้นไม้ตามธรรมชาติ ด้วยการอนุรักษ์พันธุ์ไม้เดิมในพื้นที่ และปลูกเพิ่มเติมตามแนวคิดของการใช้ต้นไม้ในโครงการ คือ ต้นไม้เฉลิมพระเกียรติฯ ต้นไม้พื้นถิ่นลุ่มแม่น้ำภาคกลาง ต้นไม้สำหรับพื้นที่แก้มลิงชีวภาพ (Bioretention Ponds) และต้นไม้เพื่อสิ่งแวดล้อม (ไม้กรองฝุ่น – พืชกรองน้ำ)

ขณะที่นายอรรถพล กล่าวเพิ่มเติมว่า ปตท. ตั้งใจให้พื้นที่แห่งนี้สร้างความ สงบ ร่มเย็นให้กับประชาชนในพื้นที่ รวมถึงสร้างการเติบโต ให้เป็นที่พักผ่อนหย่อนใจของคนเมือง โดยคำนึงถึงระบบนิเวศที่ยั่งยืน พร้อมยกระดับคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชน สอดคล้องกับการที่ ปตท. ได้ให้ความสำคัญกับการสร้างพื้นที่สีเขียวมาอย่างต่อเนื่อง เพื่อเพิ่มปริมาณการดูดซับและการกักเก็บก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ด้วยวิธีทางธรรมชาติ ซึ่งเป็นหนึ่งในพันธกิจหลักที่ ปตท. ดำเนินการมาเสมอมา ทั้งยังหวังเป็นอย่างยิ่งว่าสวนเฉลิมพระเกียรติฯ แห่งนี้ จะเป็นสวนสาธารณะที่ชุมชนโดยรอบและประชาชนทั่วไปได้เข้ามาใช้ประโยชน์อย่างแท้จริง

“ตลอดระยะเวลา 45 ปี ปตท. ได้ให้ความสำคัญกับการดูแลสังคม ชุมชนและสิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่องผ่านการดำเนินงานในทุกมิติ ควบคู่กับการดูแลผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอย่างสมดุล โดยมุ่งพัฒนาธุรกิจสู่สังคมคาร์บอนต่ำและเป็นองค์กรที่ดีของสังคม พร้อมจุดพลังและยกระดับคุณภาพชีวิตของคนไทย ให้เติบโตเคียงข้างกันไปอย่างมั่นคงและยั่งยืน” นายอรรถพล กล่าว