นายสุทธิพล ทวีชัยการ เลขาธิการคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) เปิดเผยว่า รมว.คลัง มีคำสั่งกระทรวงการคลังที่ 1936/2564 ให้เพิกถอนใบอนุญาตประกอบธุรกิจประกันวินาศภัยบริษัท เอเชียประกันภัย 1950 จำกัด (มหาชน) เริ่มตั้งแต่วันที่ 15 ต.ค.64 เป็นต้นไป เนื่องจากบริษัทฯ มีหนี้สินเกินกว่าทรัพย์สิน มีฐานะการเงินไม่มั่นคงไม่สามารถดำรงเงินกองทุนให้ครบถ้วนตามที่กฎหมายกำหนด ถ้าให้ประกอบธุรกิจประกันวินาศภัยต่อไปจะทำให้เกิดความเสียหายต่อประชาชนหรือผู้เอาประกันภัย 

“ปัญหานี้เป็นเรื่องภายในของบริษัท ไม่ส่งผลกระทบต่อความมั่นคงทางการเงินบริษัทประกันวินาศภัยอื่น หรือธุรกิจประกันภัยในภาพรวม โดย คปภ. เตรียมมาตรการช่วยเหลือผู้เอาประกันภัย โดยผู้เอาประกันภัยที่ได้รับความเสียหายและได้ยื่นเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนไว้แล้ว หรือยังไม่ยื่น ให้ติดต่อตรงกองทุนประกันวินาศภัยเพื่อรับค่าสินไหมทดแทนต่อไป”

ส่วนผู้ถือกรมธรรม์ประกันภัยทุกประเภท รวมถึงประกันโควิด ขอรับคืนเบี้ยประกันภัยที่เหลือจากกองทุนประกันวินาศภัย โดยจะคืนเบี้ยประกันภัยให้ หรือให้นำเบี้ยประกันภัยที่ได้รับคืนไปใช้แทนเงินสดเลือกซื้อประกันภัยได้จากบริษัทประกันวินาศภัยที่เข้าร่วมโครงการ นอกจากนี้ คปภ.ยังจัดตั้งศูนย์ให้คำแนะนำ รับเรื่องร้องเรียน และการรับคำขอรับชำระหนี้ ที่กองทุนประกันวินาศภัย โทรศัพท์ 0-2791-1444  สำนักงาน คปภ. ส่วนกลาง เขตท่าพระ เขตบางนา รวมถึงส่วนภูมิภาค สามารถยื่นขอรับชำระหนี้ได้ที่สำนักงาน คปภ. ภาค และสำนักงาน คปภ. จังหวัด ทั่วประเทศ