รายงานข่าวจากทำเนียบรัฐบาล เปิดเผยว่า ในการประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) วันที่ 7 ธันวาคม 2564 ที่ประชุมเตรียมพิจารณาวาระที่เกี่ยวข้องกับ ด้านเศรษฐกิจ โดยกระทรวงการคลัง เสนอร่างกฎกระทรวงกำหนดประเภทสินค้าตามพิกัดอัตราภาษีสรรพสามิต พ.ศ. …. และ ร่างกฎกระทรวงกำหนดพิกัดอัตราภาษีสรรพสามิต (ฉบับที่ ..) พ.ศ. …. รวม 2 ฉบับ พร้อมทั้งรายงานภาวะและแนวโน้มเศรษฐกิจไทยประจำไตรมาสที่ 3 ปี 2564

ขณะที่ วาระ ครม. อื่น ๆ กระทรวงอุตสาหกรรม เสนอขอผ่อนผันการใช้ประโยชน์พื้นที่ลุ่มน้ำชั้นที่ 1 เอ 1 บีและ 1 บีเอ็ม เพื่อทําเหมืองแร่ และเพื่อใช้ประโยชน์ในการสร้างเส้นทางลำเลียงแร่ ทางตรวจการ พื้นที่รักษาความปลอดภัย และโครงการปลูกต้นไม้ เพื่อปรับปรุงภูมิทัศน์ระหว่างแปลงประทานบัตร ของบริษัท ทีพีไอ โพลีน จำกัด (มหาชน) ที่จังหวัดสระบุรี และยังเสนอร่างกฎกระทรวงกำหนดให้ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเครื่องเล่นสนามสาธารณะ ต้องเป็นไปตามมาตรฐาน จำนวน 4 ฉบับ และรายงานผลการดำเนินโครงการช่วยเหลือเกษตรกรชาวไร่อ้อยตัดอ้อยสดเพื่อลดฝุ่น PM 2.5 ฤดูการผลิตปี 2563/64

ด้านกระทรวงพาณิชย์ เสนอประกาศกระทรวงพาณิชย์ เรื่อง มาตรการเพื่อประโยชน์ในการควบคุมสินค้าที่เกี่ยวข้องกับการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง และมาตรการเกี่ยวกับสินค้าที่มีเหตุอันควรสงสัยว่ามีการใช้สุดท้ายหรือผู้ใช้สุดท้ายที่เกี่ยวข้องกับการแพร่ ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง พ.ศ.2564 พร้อมกับรายงานผลการประชุมรัฐมนตรีเศรษฐกิจอาเซียน (ASEAN Economic ministers: AEM) ครั้งที่ 53 และการประชุมที่เกี่ยวข้อง

ส่วนกระทรวงพลังงาน รายงานผลการประชุมรัฐมนตรีอาเซียนด้านพลังงาน ครั้งที่ 39 และการประชุมอื่นที่เกี่ยวข้อง และรายงานสรุปผลการเข้าร่วมการประชุมระดับรัฐมนตรีเอเชียเรื่องความเป็นหุ้นส่วน เพื่อการเติบโตสีเขียว ขณะที่เรื่องการเยียวยา คงต้องติดตามต่อว่า ทางกระทรวงแรงงาน และสภาพัฒน์ จะมีการเสนอวงเงิน และหลักเกณฑ์การเยียวยาผู้ที่ได้รับผลกระทบจากโควิด-19 ในกลุ่มนักร้อง นักแสดง นักดนตรี และผู้ประกอบการสถานบันเทิง ผับ คลับ บาร์ คาราโอเกะ เข้ามาให้ที่ประชุมพิจารณาด้วยหรือไม่