เมื่อวันที่ 1 ม.ค. นายวิตถวัลย์ สุนทรขจิต อธิบดีกรมคุมประพฤติ กล่าวถึงสถิติคดีที่เข้าสู่กระบวนการคุมความประพฤติวันที่ 31 ธ.ค. 64 ว่า วันที่สามของการรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุในช่วงเทศกาลปีใหม่ 2565 มีคดีที่เข้าสู่กระบวนการคุมความประพฤติทั้งสิ้น 1,872 คดี เป็นคดีขับรถในขณะเมาสุรา 1,723 คดี คดีขับรถประมาท 1 คดี คดีขับเสพ 148 คดี ทำให้ยอดสะสมสถิติคดีที่ศาลสั่งคุมประพฤติ 3 วันที่มีการควบคุมเข้มงวดระหว่างวันที่ 29-31 ธ.ค. 64 มีจำนวนทั้งสิ้น 2,896 คดี จำแนกเป็นคดีขับรถขณะเมาสุรา 2,406 คดี คิดเป็นร้อยละ 83.08 คดีขับเสพ 480 คดี คิดเป็นร้อยละ 16.57 คดีขับรถประมาท 10 คดี คิดเป็นร้อยละ 0.35

อธิบดีกรมคุมประพฤติ กล่าวต่อว่า จังหวัดที่มีสถิติคดีขับรถขณะเมาสุราสะสมสูงสุด 3 อันดับ ได้แก่ ชัยภูมิ 194 คดี สกลนคร 159 คดี และบุรีรัมย์ 157 คดี เมื่อเปรียบเทียบสถิติคดีที่เข้าสู่งานคุมประพฤติในวันส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ (31 ธ.ค. 63 และ 64) พบว่า คดีขับรถในขณะเมาสุรา ปี พ.ศ. 2563 จำนวน 582 คดี และปี พ.ศ. 2564 จำนวน 1,723 คดี เพิ่มขึ้น จำนวน 1,141 คดี คิดเป็นร้อยละ 66 สำหรับวันส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ สำนักงานคุมประพฤติทั่วประเทศ ยังคงสนับสนุนการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ในการให้บริการประชาชน ร่วมกับอาสาสมัครคุมประพฤติ ภาคีเครือข่าย และผู้ถูกคุมความประพฤติที่จุดบริการประชาชน ด่านชุมชน และด่านตรวจค้นบริเวณทางสายรอง ซึ่งมีความเสี่ยงในการเกิดอุบัติเหตุ จำนวน 17 จุด มีผู้เข้าร่วมกิจกรรม 298 คน.