เมื่อวันที่ 25 ม.ค.ศูนย์ข้อมูลภูเก็ต เผยแพร่คำสั่งจังหวัดภูเก็ต ที่ 648/2565 เรื่อง แก้ไขเพิ่มเติม มาตรการปิดสถานที่หรือห้ามจัดกิจกรรมที่มีความเสี่ยงต่อการแพร่โรค มีผลตั้งแต่วันที่ 25 มกราคม 2565 เป็นต้นไป จนกว่าจะมีคำสั่งเปลี่ยนแปลง

ใจความสำคัญของคำสั่งดังกล่าวให้ ยกเลิกคำสั่งจังหวัดภูเก็ตที่ 143/2565 ลงวันที่ 10 มกราคม 2565 ล่าสุดขยายเวลาการบริการและการบริโภคสุราหรือเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ภายในร้านได้ไม่เกินเวลา 23.00 น.

เพื่อให้สอดคล้องกับการปรับปรุงมาตรฐานการควบคุมแบบบูรณาการในพื้นที่นำร่องด้านการท่องเที่ยว ร้านจำหน่ายอาหารหรือเครื่องดื่ม สามารถเปิดให้บริการบริโภคอาหารหรือเครื่องดื่มในร้านได้ตามเวลาปกติ กรณีบริโภคสุราหรือเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในร้านจะเปิดให้บริการได้เฉพาะร้านที่ผ่าน SHA+ หรือ Thai Stop COVID 2 Plus เท่านั้น และให้บริการบริโภคสุราหรือเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ในร้านได้ไม่เกินเวลา 23.00 น.

สำหรับสถานบริการ สถานประกอบการที่มีลักษณะคล้าย สถานบริการ สถานบันเทิง ผับ บาร์ คาราโอเกะ หรือสถานที่อื่นที่มีลักษณะคล้ายกัน ยังคงจำเป็นให้มีการปิดดำเนินการไว้ก่อน

ทั้งนี้ ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต ลงชื่อในคำสั่งดังกล่าวโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดภูเก็ต ตามมติประชุมครั้งที่ 5/2565 ในวันนี้ (25 ม.ค.) หลังจากสถานการณ์โรคติดต่อโควิด-19 โดยเฉพาะเชื้อไวรัสกลายพันธุ์สายพันธุ์โอมิครอนอยู่ภายใต้การควบคุม จากความร่วมมือร่วมใจของทั้งภาครัฐและประชาชน แต่ก็ยังต้องเพิ่มการเฝ้าระวังและติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดเพื่อควบคุมการระบาดในพื้นที่เสี่ยง ให้เป็นไปอย่างเหมาะสมสอดคล้องกับสถานการณ์ เพื่อให้กิจกรรมทางเศรษฐกิจและสังคมสามารถดำเนินต่อไปได้อย่างต่อเนื่อง ควบคู่ไปกับมาตรการด้านสาธารณสุข