ศาสตราจารย์ ดร.อรรถกร  เก่งพล อาจารย์ประจำภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (มจพ.) รับใบประกาศเกียรติคุณรางวัลอาจารย์ต้นแบบด้านการสอน พ.ศ. 2565  และศาสตราจารย์ ดร.เสาวณิต สุขภารังษี รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ มจพ. รับโล่ประกาศเกียรติคุณให้กับมหาวิทยาลัย  โดยได้รับเกียรติจากศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร.ปานสิริ  พันธุ์สุวรรณ นายกสมาคมเครือข่ายการพัฒนาวิชาชีพอาจารย์และองค์กรระดับอุดมศึกษาแห่งประเทศไทย เป็นผู้มอบรางวัล  โดยมีรองศาสตราจารย์ ดร.สิทธิโชค สุนทรโอภาส ประธานสภาคณาจารย์และพนักงาน คุณวิวัฒน์ สุวนันทวงศ์  รองประธานสภาคณาจารย์และพนักงาน และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรรณชัย วรรณสวัสดิ์ เลขาธิการสภาคณาจารย์และพนักงาน ร่วมแสดงความยินดี ณ ห้องคอนเวนชั่น  โรงแรมแอมบาสซาเดอร์ สุขุมวิท 11 กรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ 24 มีนาคม 2565

โครงการรางวัลอาจารย์ต้นแบบด้านการสอน พ.ศ.2565 จัดโดยสมาคมเครือข่ายการพัฒนาวิชาชีพอาจารย์และองค์กรระดับอุดมศึกษาแห่งประเทศไทย (ควอท) ร่วมกับสำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เพื่อเป็นการยกย่อง สร้างขวัญและกำลังใจแด่อาจารย์ต้นแบบที่มีความคิดสร้างสรรค์ และพัฒนาการสอนให้ทันสมัย พัฒนานักศึกษาให้เกิดการเรียนรู้อย่างแท้จริงและยั่งยืน รวมทั้งยกย่องให้เกียรติสถาบันอุดมศึกษาที่มีนโยบายมุ่งส่งเสริมอาจารย์ด้านการสอนที่ดี มีจรรยาบรรณวิชาชีพ มีความสามารถในการสร้างและรักษาคุณภาพการศึกษาในระดับอุดมศึกษา