เมื่อวันที่ 25 เม.ย.จากกรณีที่จังหวัดสมุทรปราการ ได้มีคำสั่งที่ 1893/2565 ลงวันที่ 11 เมษายน 2565 ให้ปลด นายทรงชัย นกขมิ้น นายก อบต.ราชาเทวะ ออกจากตำแหน่ง หลัง ป.ป.ช.พิจารณา ยกคำร้องอุทธรณ์ผลการไต่สวนคดีรถดับเพลิง เมื่อวันที่ 8 เมษายน 2565 ที่ผ่านมา เนื่องจากสำนักงานคณะกรรมการป้องกัน และปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) ชี้มูลความผิดกรณีจัดซื้อรถดับเพลิง 33.9 ล้านบาท 

ล่าสุดวันนี้ ผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลราชาเทวะ อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ ได้อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 12 แห่งพระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. 2562 โดยความเห็นชอบของผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำจังหวัดสมุทรปราการ จึงประกาศให้มีการเลือกตั้งนายก อบต.ราชาเทวะ (แทนตำแหน่งว่าง) ในวันอาทิตย์ที่ 5 มิถุนายน 2565 โดยจะเปิดรับสมัคร ผู้เข้ารับการเลือกตั้งนายก อบต.ราชาเทวะ คนใหม่ ตั้งแต่วันที่ 29 เมษายน 2565 ไปจนถึงวันที่ 3 พฤษภาคม 2565 เวลา 08.30 น. ถึงเวลา 16.30 น. ไม่เว้นวันหยุดราชการ โดยใช้สถานที่การเปิดรับสมัครที่ห้องประชุมชั้น 5 องค์บริหารส่วนตำบลราชาเทวะ อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ      

 โดยผู้ที่จะมาสมัคร ต้องมีคุณสมบัติและไม่เป็นบุคคลต้องห้ามมิให้ใช้สิทธิในการสมัครรับเลือกตั้งตามที่กฎหมายกำหนด