วันแห่งการปีนเขาตรงกับวันที่ 3 ตุลาคมของทุกปีในประเทศญี่ปุ่น เริ่มครั้งแรกเมื่อปี พ.ศ. 2535 โดยสมาคมอัลไพน์ไกด์ ประเทศญี่ปุ่น ซึ่งมีที่มาจากการเล่นคำในภาษาญี่ปุ่นคือ と(10) ざん (3) = Tozan แปลว่า “การปีนเขา” มีจุดประสงค์เพื่อให้ทุกคนใช้เวลาว่างในวันหยุดโดยการไปออกกำลังกายด้วยการปีนเขาเพื่อสุขภาพอนามัยที่แข็งแรง