เมื่อวันที่ 5 พ.ค. ที่ร้านอาหารเพลิน ถนนวิภาวดีรังสิต กรุงเทพฯ นายชัยวัฒน์ วนิชวัฒนะ ผู้อำนวยการ อปท.นิวส์โพล พร้อมด้วยดร.อุดม พลอยจินดา นายกสมาคมนักศึกษาหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรดุษฎีบัณฑิตและมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย รศ.ดร.ธนสุวิทย์ ทับหิรัญรักษ์ ที่ปรึกษาด้านวิชาการและ ดร.สุขโชค ทองสุขอุฬาร ร่วมกันแถลงผลการสำรวจความคิดเห็นประชาชนในหัวข้อ “การใช้สิทธิเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครและสมาชิกสภากรุงเทพมหานคร” ท้้งระบบออนไลน์และออฟไลน์ พร้อมสัมภาษณ์เชิงลึกกับผู้ตอบแบบสอบถามในพื้นที่กรุงเทพฯ และปริมณฑล จำนวน 1,625 รายจากพื้นที่ 6 กลุ่มเขตกรุงเทพฯ พบประเด็นที่น่าสนใจมีรายละเอียดดังนี้

เมื่อถามหากวันนี้เป็นวันเลือกตั้ง ท่านจะเลือกใครเป็นผู้ว่าฯ กทม.พบ หมายเลข 8 ชัชชาติ สิทธิพันธุ์ 28%, หมายเลข 6 พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง 20%, หมายเลข 4 นายสุชัชวีร์ สุวรรณสวัสดิ์ 14%, หมายเลข 1 นายวิโรจน์ ลักขณาอดิศร 11%, หมายเลข 14 นายธเนตร วงษา 8%, อื่นๆ (ยังไม่ตัดสินใจเลือกท่านใด) 5%, ไม่ไปใช้สิทธิ/ไม่เลือก 4%, หมายเลข 7 น.ส.รสนา โตสิตระกูล 4%, หมายเลข 11 น.ต.ศิธา ทิวารี 3%, หมายเลข 15 พล.อ.ต.ทูตปรีชา เลิศสันทัดวาที 3%

ถามว่า ท่านจะไปใช้สิทธิการเลือกตั้งในวันที่ 22 พฤษภาคม 2565 นี้หรือไม่ กลุ่มตัวอย่างร้อยละ 44 ตอบว่าไปแน่นอน, รองลงมาจำนวนร้อยละ 35 คิดว่าจะไป, ร้อยละ 14 ตอบว่ายังไม่แน่ใจ มีเพียงจำนวนร้อยละ7 ตอบว่า ไม่ไปใช้สิทธิเลือกตั้งในครั้งนี้

เมื่อถามถึงปัญหาที่ชาว กทม. ต้องการให้มีการแก้ไขมากที่สุดอันดับ 1 คือ ปัญหาเรื่องมลพิษ, อันดับที่ 2 คือ ปัญหาเรื่องค่าครองชีพที่สูง, อันดับ 3 และ 4 เท่ากันคือ ระบบขนส่งมวลชนที่ขาดประสิทธิภาพและปัญหาการแพร่ระบาดของโรคโควิด, อันดับ 5 คือปัญหาการจราจรติดขัด, อันดับ 6 ปัญหาเรื่องขยะล้นเมือง, อันดับ 7 การแพร่ระบาดของยาเสพติด, อันดับ 8 ปัญหาเรื่องน้ำท่วม, อันดับ 9 ปัญหาอาชญากรรม, นอกจากนี้ยังมีปัญหาการขาดพื้นที่สีเขียว การฝ่าฝืนวินัยจราจร ความปลอดภัยของนักท่องเที่ยว การก่อสร้างผิดกฎหมาย การบำบัดน้ำเสีย คนเร่ร่อน ขอทาน รวมไปถึงปัญหาสุนัขจรจัด เป็นต้น.