เมื่อเร็ว ๆ นี้ ที่ห้องประชุมน้อมเกล้า ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.) นายชนธัญ แสงพุ่ม รองเลขาธิการ ศอ.บต. เป็นประธานการประชุมร่วมกับ นายศรัณย์พงศ์ ฟุ้งเกียรติ รองเลขาธิการสภาเกษตรกรแห่งชาติ เพื่อหารือในประเด็นแนวทางการขับเคลื่อนประเด็นโคจังหวัดชายแดนภาคใต้ เพื่อเพิ่มโอกาสทางเศรษฐกิจ ยกระดับคุณภาพชีวิตเกษตรกรให้ดีขึ้น โดยมี ผู้แทนจากสภาเกษตรกรจังหวัดปัตตานี นราธิวาส สงขลา ผู้แทนมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ผู้แทนปศุสัตว์เขต 9 และผู้แทนสำนักงานปศุสัตว์ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ผู้แทนกลุ่มวิสาหกิจชุมชนที่ขับเคลื่อนด้านโค ตลอดจนหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้องเข้าร่วม

นายศรัณย์พงศ์ ฟุ้งเกียรติ รองเลขาธิการสภาเกษตรกรแห่งชาติ กล่าวว่า สำนักงานเกษตรกรแห่งชาติเดิมที ได้ขับเคลื่อนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้มาโดยตลอดอยู่แล้ว ในส่วนของเรื่องโคหรือเรื่องปศุสัตว์ในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ทางสภาเกษตรกรแห่งชาติ เห็นความสำคัญของพี่น้องจังหวัดชายแดนภาคใต้รวมทั้ง 4 อำเภอของจังหวัดสงขลาและเล็งเห็นว่าทาง ศอ.บต. และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกำลังขับเคลื่อนในการให้พี่น้องประชาชนหรือเกษตรกรเป็นศูนย์กลาง เป็นเป้าสำคัญที่จะต้องผลักดันส่งเสริม ทางสภาเกษตรกรแห่งชาติจึงมีมติรับทราบในเรื่องโค ให้ขับเคลื่อนต่อ ซึ่งเป็นเรื่องที่สำคัญในการสร้างโอกาสให้พี่น้องเกษตรกรได้ยกระดับและพัฒนาคุณภาพชีวิตตัวเองทั้งรายได้และมีส่วนสร้างให้จังหวัดชายแดนภาคใต้มีความมั่นคงในรายได้ การหารือในครั้งนี้เป็นหารือและแลกเปลี่ยนว่าจะทำอย่างไรให้พี่น้องเกษตรกรเรามีความยั่งยืน สามารถเลี้ยงดูตนเองได้บนพื้นฐานขององค์ความรู้และการจัดระเบียบที่ถูกต้องให้เกิดผลสัมฤทธิ์ ให้พี่น้องเกษตรกรได้รับแรงหนุนแรงเสริมในกระบวนการที่สามารถพึ่งพาตนเองได้