เมื่อวันที่ 30 ก.ค. ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เพจเฟซบุ๊ก “พรรคไทยสร้างไทย” โพสต์ภาพพร้อมข้อความระบุว่า “แถลงการณ์พรรคไทยสร้างไทย ตามที่นายกรัฐมนตรีได้อาศัยอำนาจตามมาตรา ๙ แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. ๒๕๔๘ ออกข้อกำหนดฉบับที่ ๒๙ ลงวันที่ ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๖๔ นั้น พรรคไทยสร้างไทย เห็นว่าแม้พระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. ๒๕๔๘ มาตรา ๙ จะให้อำนาจนายกรัฐมนตรีในการออกข้อกำหนดที่มีความจำเป็นเพื่อแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉินให้ยุติลงได้โดยเร็ว หรือป้องกันมิให้เกิดเหตุร้ายแรงมากขึ้นซึ่งอาจจะเป็นการจำกัดเสรีภาพของประชาชนในการแสดงออกเพื่อรักษาความมั่นคงของรัฐ หรือความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชนก็ตาม แต่อำนาจการวินิจฉัยว่าข่าวหรือข้อความใดจะทำให้ประชาชนเกิดความหวาดกลัว หรือผู้กระทำมีเจตนาบิดเบือนข้อมูลข่าวสารหรือไม่เป็นอำนาจของศาลยุติธรรมตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๑๙๔

ราชกิจจาฯประกาศห้ามสื่อเผยแพร่เฟคนิวส์-ข้อมูลบิดเบือนทำปชช.หวาดกลัว

ดังนั้น การที่นายกรัฐมนตรีออกข้อกำหนดข้อ ๒ ให้อำนาจสำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (สำนักงาน กสทช.) มีอำนาจสั่งระงับการให้บริการอินเทอร์เน็ตแก่เลขที่อยู่ไอพี (IP address)หากเห็นว่ามีการเผยแพร่ข้อความหรือข้อมูลข่าวสารที่ขัดต่อข้อกำหนดข้อ ๑ ผ่านเลขที่อยู่ไอพีดังกล่าว อันถือเป็นการให้อำนาจกับสำนักงาน กสทช. มีอำนาจวินิจฉัยว่ามีการกระทำที่เป็นการฝ่าฝืนข้อกำหนดข้อ ๑ ซึ่งเป็นอำนาจของศาลยุติธรรมโดยจะต้องดำเนินคดีกับผู้กระทำความผิดตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา ข้อกำหนดดังกล่าวจึงขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญไม่อาจใช้บังคับได้
พรรคไทยสร้างไทยจึงขอให้นายกรัฐมนตรียกเลิกข้อกำหนด ออกตามความในมาตรา ๙ แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. ๒๕๔๘ (ฉบับที่ ๒๙) ลงวันที่ ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๖๔ ที่ขัดต่อหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญทันที รวมทั้งขอเรียกร้องให้นายกรัฐมนตรีได้เคารพสิทธิและเสรีภาพของประชาชนและปฏิบัติให้เป็นไปตามรัฐธรรมนูญทุกประการ”

ขอบคุณ ภาพ – ข้อมูล เพจ “พรรคไทยสร้างไทย”