เมื่อวันที่ 20 มิ.ย. ที่ รร.เพชรรัชต์การ์เด้น จ.ร้อยเอ็ด นายนิพนธ์ บุญญามณี รมช.มหาดไทย มอบนโยบายด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในทุกรูปแบบ เพื่อเพิ่มศักยภาพของผู้อำนวยการอำเภอ และเจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย โดยมี นายบุญธรรม เลิศสุขีเกษม อธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) นายธนาคม จงจิระ อธิบดีกรมการปกครอง (ปค.) นายอำเภอ และปลัดอำเภอฝ่ายความมั่นคงในพื้นที่ภาคอีสาน เข้าร่วมรับฟังนโยบายภายใต้โครงการเพิ่มศักยภาพในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยของผู้อำนวยการอำเภอและหลักสูตร เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สำหรับปลัดอำเภอหัวหน้าฝ่ายความมั่นคง

นายนิพนธ์ กล่าวว่า ส่วนภูมิภาคเปรียบเสมือนกลไกหลักของกระทรวงมหาดไทยในการขับเคลื่อนนโยบายของรัฐบาล กระทรวงมหาดไทยและนายอำเภอถือเป็นหัวหน้าผู้บังคับบัญชาของราชการในอำเภอโดยมีเป้าหมายสูงสุดในการปฏิบัติหน้าที่ในพื้นที่ให้แก่พี่น้องประชาชน การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จึงเป็นภารกิจหลักของกระทรวงมหาดไทย ในการนำไปสู่ “การบำบัดทุกข์บำรุงสุข” ให้แก่พี่น้องประชาชน เพราะภัยพิบัติที่เกิดขึ้นทุกครั้ง ก่อให้เกิดผลกระทบ ก่อให้เกิดความสูญเสีย ต่อชีวิตและทรัพย์สิน การยับยั้งป้องกันและบรรเทาความเสียหายที่เกิดขึ้น จึงสำคัญอย่างยิ่งสำหรับพี่น้องประชาชน การบูรณาการร่วมกับท้องถิ่น จึงมีความสำคัญ โดยเฉพาะกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ซึ่งจะเป็นกำลังหลักส่วนหน้าของกระทรวงมหาดไทย ในการลงพื้นที่ช่วยเหลือเป็นห้องประชาชน สามารถสั่งการตอบโต้สาธารณภัยในพื้นที่อย่างถูกต้อง สอดคล้องเป็นแนวทางเดียวกัน

นายนิพนธ์ กล่าวว่า อุบัติเหตุทางถนน ถือเป็นภัยคุกคามต่อการเสียชีวิตของประชาชน จำเป็นต้องบูรณาการร่วมกับทุกภาคส่วนในการดำเนินการเสริมสร้างประสิทธิภาพการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในระดับพื้นที่ โดยใช้กลไก ศปถ.จังหวัด ศปถ.อำเภอ และศปถ.ท้องถิ่น โดยบูรณาการร่วมกับหน่วยงานทุกภาคส่วน เพื่อให้เกิดการบูรณาการร่วมคิด ร่วมวางแผน และร่วมรับผิดชอบ ของคนในพื้นที่ ในการสร้างนวัตกรรมทางสังคมด้านการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนให้เกิดความปลอดภัยและมีความยั่งยืน โดยมีเป้าหมายเพื่อลดความสูญเสียในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน

“ความสำเร็จหรือล้มเหลวทั้งหมดอยู่ที่กลไกในพื้นที่ทั้งหมด โดยนายอำเภอต้องเป็นผู้มีบทบาทสำคัญในการบูรณาการ ดังนั้นกลไกพื้นที่จึงมีความสำคัญที่สุด การอุทิศกาย อุทิศเวลาทำงานร่วมกับทุกภาคส่วน เพื่อให้การขับเคลื่อนงานที่ตอบสนองความต้องการของพี่น้องประชาชนในพื้นที่ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพมากที่สุด” นายนิพนธ์ กล่าว.