เมื่อวันที่ 30 ส.ค. นายชัยสิทธิ์ พานิชพงศ์ ผวจ.ยะลา ได้ออกคำสั่งศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด-19 จังหวัดยะลา เลขที่ 233/2564 เรื่อง การดำเนินการตามข้อกำหนดออกตามความในมาตราแห่งพระราชกำหนดการบริหารรายการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 (ฉบับที่ 32) ว่าด้วยมาตรการสำหรับบุคคลที่เดินทางเข้าออกพื้นที่จังหวัดยะลา โดยงดการเดินทางเข้า-ออกพื้นที่จังหวัดยะลา เว้นแต่กรณีมีเหตุจำเป็นอย่างยิ่ง ให้แจ้งต่อหัวหน้าด่านตรวจ เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน หรือ เจ้าหน้าที่ควบคุมโรคติดต่อประจำด่านตรวจ เพื่อใช้ดุลพินิจในการตรวจตราความเรียบร้อยและการตรวจคัดกรองเพื่อให้ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรค โดยเป็นไปตามแนวทางที่ศูนย์ปฏิบัติการศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด-19 (คปก.ศบค.) กำหนด และให้ผู้ที่เดินทางเข้ามายังพื้นที่จังหวัดยะลาทุกคนสแกน CR Code (YALA SAFE ALERT) ด่านตรวจรอยต่อพื้นที่ของ จ.ยะลา

ส่วนกรณีผู้เดินทางเป็นผู้ติดเชื้อ หรือ เป็นผู้มีประวัติเสี่ยงติดเชื้อ ให้เดินทางผ่านมาตรการหรือรูปแบบการเดินทางที่กำหนดขึ้นเป็นการเฉพาะเท่านั้น โดยให้เป็นไปตามมาตรการที่กระทรวงสาธารณสุขกำหนด เพื่อป้องกันการแพร่เชื้อระหว่างการเดินทาง รวมถึงกรณีมีผู้เดินทางมาจากจังหวัดที่กำหนดเป็นพื้นที่ควบคุมสูงสุด และเข้มงวดเข้าพื้นที่ จ.ยะลา ให้หัวหน้าด่านแจ้งเจ้าหน้าที่สาธารณสุข ดำเนินการ ตามมาตรการควบคุมและป้องกันโรค ทั้งนี้ ให้มีผลตั้งแต่วันที่ 1-30 กันยายน 2564

ทางด้านสถานการณ์โควิด-19 จ.ยะลา ในวันนี้ 30 ส.ค.64 ทางสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดยะลา พบผู้ติดเชื้อโควิด-19 รายใหม่ จำนวน 190 ราย เสียชีวิต 1 ราย รักษาหาย 9,403 ราย ผู้ป่วยทั้งหมด 11,689 ราย