เมื่อวันที่ 24 ก.ค. แหล่งข่าวระดับสูงสภากาชาดไทย เปิดเผยไทม์ไลน์ในการเจรจาขอซื้อวัคซีนโมเดอร์นา 1 ล้านโด๊ส โดยตรงกับ บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จำกัด ดังนี้

วันที่ 25 เม.ย.64 อีเมลติดต่อกับ Dr James D Heffelfinger ซึ่งเป็น Director of Center of Disease Control and Prevention (CDC): Country Representative to Thailand และ Mr.Breidenstine: Representative of the US International Trade Agency at the US Embassy to Thailand เรื่องขอความอนุเคราะห์ติดต่อบริษัทผลิตวัคซีนโควิด-19 ของสหรัฐอเมริกา เพื่อสั่งซื้อวัคซีนเข้ามาในประเทศไทย

วันที่ 26 เม.ย.64 เริ่มการติดต่อสื่อสารกับผู้แทนบริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จำกัด

วันที่ 28 เม.ย.64 ทางบริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จำกัด แถลงความร่วมมือกับบริษัทโมเดอร์น่า อิงค์ เพื่อเป็นผู้แทนจำหน่ายแต่ผู้เดียวในประเทศไทย

วันที่ 29 เม.ย.64 ประชุม zoom meeting กับผู้แทนการค้าสหรัฐในไทย ผู้อำนวยการ CDC ประจำประเทศไทย และ ผู้อำนวยการ AFRIM ประจำประเทศไทย เรื่องขอความสนับสนุนในการจัดหาวัคซีนโควิด-19 ของสภากาชาดไทย

วันที่ 5 พ.ค. 64 ลงนามสัญญารักษาความลับของข้อมูลกับบริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จำกัด

วันที่ 12 พ.ค.64 สำนักงานคณะกรมรมการอาหารและยา (อย.) ได้มีการจดทะเบียนยาให้วัคซีนโมเดอร์นา

วันที่ 31 พ.ค.64 ประชุมกับผู้แทนจากศบค. ผู้แทน Pfizer และผู้แทนบริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จำกัด ซึ่งทางบริษัท ซิลลิคฯ แจ้งว่าวัคซีนที่สภากาชาดไทยจอง 1 ล้านโด๊สแรกนั้น ยังไม่สามารทำสัญญาซื้อขายโดยตรงกับบริษัท ซิลลิคฯได้ จำเป็นต้องทำสัญญาผ่านองค์การเภสัชกรรม แต่กำลังดำเนินการขออนุมัติให้สภากาชาดไทยสามารถทำสัญญาซื้อขายได้โดยตรงในล็อตต่อๆ ไป

ต่อมา ต้นเดือน มิ.ย.64 ได้รับแจ้งด้วยวาจาว่า ในล็อตต่อไปที่วัคซีนจะเข้ามาปีหน้า สภากาชาดไทย สามารถทำสัญญาซื้อขายโดยตรง โดยไม่ต้องผ่านองค์การเภสัชกรรม

วันที่ 8 มิ.ย.64 ศบค.ได้มีการออกประกาศให้ 5 หน่วยงานซึ่งรวมถึงสภากาชาดไทยเร่งนำเข้าวัคซีนทางเลือก

วันที่ 11 มิ.ย.64 องค์การเภสัชกรรมเชิญสภากาชาดไทยและโรงพยาบาลเอกชนต่างๆ ร่วมประชุมฟังคำชี้แจงขั้นตอนการจองซื้อวัคซีน Moderna ผ่านองค์การเภสัชกรรม

วันที่ 21 มิ.ย.64 ที่ประชุมคณะทำงานเฉพาะกิจของสภากาชาดฯ มีมติให้เสนอคณะกรรมการบริหารสภากาชาดไทย เพื่อพิจารณาการจัดซื้อวัคซีนโควิด-19

วันที่ 28 มิ.ย.64 ที่ประชุมคณะกรรมการบริหารสภากาชาดไทย ครั้งที่ 6/2564 เห็นชอบให้จัดซื้อวัคซีน Moderna แต่ยังไม่ได้ข้อยุติในเรื่องจำนวน งบประมาณ การบริหารจัดการ กลุ่มเป้าหมาย และการจัดสรร และเห็นควรนำความกราบบังคมทูลเพื่อขอพระราชทานพระราชวินิจฉัย

วันที่ 8 ก.ค.64 มีหนังสือจากเลขาธิการสภากาชาดไทยถึงองค์การเภสัชกรรม ยืนยันจองซื้อวัคซีน Moderna 1 ล้านโด๊ส

วันที่ 22 ก.ค.64 เลขาธิการสภากาชาดไทย ลงนามในหนังสือสัญญาซื้อขายวัคซีน Moderna กับองค์การเภสัชกรรม.