เพื่อควบคุมสภาพอากาศในประเทศไทยและผลกระทบโดยตรงต่อการเกษตร เกษตรกรรายหนึ่งเริ่มใช้ระบบฟาร์มอัจฉริยะเพื่อส่งเสริมและพัฒนาการผลิตพืชผัก นอกเหนือจากการสนับสนุนเศรษฐกิจดิจิทัล ระบบฟาร์มอัจฉริยะพัฒนาระบบรดน้ำต้นไม้อัตโนมัติผ่านแอพพลิเคชั่น "Smart Farm Kit" ( สมาร์ท ฟาร์ม คิต ) ซึ่งติดตั้งในราคาถูกประมาณ 1,000 บาท 
A24 News Agency
เกษตรกรใช้ระบบชลประทานอัตโนมัติที่สามารถควบคุมปริมาณน้ำ และตั้งค่าเวลาเปิด-ปิด ผ่านระบบเซ็นเซอร์ โดยวัดอุณหภูมิสภาพอากาศที่ติดตั้งบนสมาร์ทโฟน ทั้งนี้ ภาคเกษตรกรรมของไทยมีขีดความสามารถด้านการแข่งขันในแบบเฉพาะตัว สามารถสร้างความหลากหลายให้แก่ผลิตภัณฑ์ของตัวเอง ส่งผลให้การส่งออกผลิตผลทางการเกษตรนานาชนิดของไทยติดอันดับต้นของโลก 
ปัจจุบัน ในไทยมีการใช้ที่ดินเพื่อเกษตรกรรมประมาณ 138 ล้านเฮกตาร์ และผลผลิตทางการเกษตรคิดเป็นสัดส่วนประมาณ 10.5% ของผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ ( จีดีพี ).

ข้อมูลจาก : A24 News Agency