เมื่อวันที่ 19 ม.ค. นางยุพา ทวีวัฒนะกิจบวร ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม(วธ.) เป็นประธานเปิดโครงการปฐมนิเทศผู้บริหารงานวัฒนธรรม ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 โดยมีนางยุถิกา อิศรางกูร ณ อยุธยา รองปลัด วธ. นางศศิฑอณร์ สุวรรณมณี ผู้ตรวจราชการ วธ. นายโกวิท ผกามาศ ผู้ตรวจราชการ วธ. ร่วมพิธี ทั้งนี้มีผู้เข้าอบรมเป็นข้าราชการตำแหน่งอำนวยการ ระดับสูง 19 คน ประกอบด้วย วัฒนธรรมจังหวัด 17 คน ผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และแผนงาน และผู้อำนวยการกองกฎหมาย จัดการอบรมระหว่างวันที่ 19-21 ม.ค. ที่โรงแรมเอส รัชดา กรุงเทพฯ

นางยุพา กล่าวว่า โครงการดังกล่าวเพื่อฝึกอบรมให้ความรู้ ความสามารถ และมีสมรรถนะที่เหมาะสม ในการบริหารงานและทรัพยากรทุกประเภทขององค์กร ให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล ตลอดจนบูรณาการความร่วมมือกับเครือข่ายภาคเอกชน ภาคประชาสังคมให้มากขึ้น เพื่อขับเคลื่อนภารกิจบรรลุเป้าหมายตามนโยบายรัฐบาล ยุทธศาสตร์ชาติ โมเดลเศรษฐกิจ BCG และยุทธศาสตร์ของวธ. ที่กำหนดเป้าหมายในการปรับบทบาทเป็นกระทรวงด้านสังคมกึ่งเศรษฐกิจในปี 2565 ซึ่งในการอบรมครั้งนี้ วธ. ได้เน้นเนื้อหาด้านแนวทางการขับเคลื่อนงานวัฒนธรรมในมิติด้านสังคมและเศรษฐกิจภายใต้บริบทวิถีชีวิตใหม่ (New Normal) ในพื้นที่ การศึกษาวิเคราะห์แผนพัฒนาภาค แผนสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัด และแผนพัฒนาในพื้นที่ กรอบและแนวทางในการตรวจราชการ ระเบียบและข้อกฎหมายในการบริหารงาน ข้อร้องเรียน และกรณีศึกษาต่างๆ นักบริหารกับการประชาสัมพันธ์เชิงรุกในยุคดิจิทัล และการครองตน ครองคน ครองงาน เป็นต้น

ปลัดวธ. กล่าวต่อไปว่า การทำงานวัฒนธรรมเชิงรุกในพื้นที่ร่วมกับทุกภาคส่วนในช่วงปี 2564 ที่ผ่านมา ทั้งเรื่องศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม ทุกฝ่ายสามารถทำงานได้อย่างเป็นรูปธรรม โดยเฉพาะการขับเคลื่อนชุมชนคุณธรรมน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงทั่วประเทศ พัฒนาต่อยอดการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมไปสู่สุดยอดชุมชนต้นแบบ “เที่ยวชุมชน ยลวิถี” ส่งเสริมการนำทุนทางวัฒนธรรมที่ชุมชนมีอยู่ เสริมสร้างความเข้มแข็งเป็นแหล่งเรียนรู้ แหล่งท่องเที่ยวให้กับนักท่องเที่ยว สร้างงาน สร้างรายได้อย่างยั่งยืน ซึ่งนายอิทธิพล คุณปลื้ม รมว.วัฒนธรรม ได้รายงานผลการขับเคลื่อนโครงการเที่ยวชุมชน ยลวิถี ต่อพล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี คณะรัฐมนตรี (ครม.) ซึ่งได้รับการชื่นชมเป็นอย่างมาก และขอให้มีการขยายผลอย่างต่อเนื่อง ดังนั้นผู้บริหารงานวัฒนธรรม วัฒนธรรมจังหวัด จะต้องมีองค์ความรู้ มีกลยุทธ์ในการทำงานเชิงรุกในพื้นที่อย่างมีประสิทธิภาพ ปฏิบัติงานด้วยความสุจริต ดูแลผู้ใต้บังคับบัญชาให้ดีที่สุด เพื่อเป็นขวัญกำลังใจในการทำงาน โดยทางวธ.จะมีการปรับโครงสร้างเพื่อเสริมความเข้มแข็งให้วัฒนธรรมจังหวัด พร้อมกับให้ความรู้พร้อมทำงานในพื้นที่ต่อไป