เมื่อวันที่ 4 ก.พ. นายสรวิศ ธานีโต อธิบดีกรมปศุสัตว์ ได้ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เข้าตรวจสอบห้องเย็นเพื่อกันการกักตุนซากสุกรแห่งหนึ่งใน อ.เมือง จ.นครปฐม โดยตรวจสอบจำนวนเนื้อสุกรและซากสุกรทั้งหมดที่จัดเก็บในห้องเย็น พบว่ามีการนำฝากซากสัตว์รวมที่จัดเก็บทั้งหมด 1,047,600 กก. เป็นเนื้อสุกรและชิ้นส่วนสุกรบริโภคได้จำนวน 747,600 กก. เป็นกระดูกและน้ำมันสุกร 300,000 กก. ของบริษัทใหญ่แห่งหนึ่งจากทุ่งพระเมรุ และผู้ค้ารายอื่นๆ 

โดยบริษัทฯ สามารถนำเอกสารใบเคลื่อนย้ายฯ มาแสดงได้จำนวน 81,389 กก. ส่วนซากสัตว์ที่เหลืออีก 966,211 กก. ไม่สามารถนำเอกสารมาแสดงได้ ไม่พบเอกสารใบเคลื่อนย้ายฯ และใบรับรองให้จำหน่ายเนื้อสัตว์นั้น จึงดำเนินการอายัดและแจ้งข้อกล่าวหา ตาม พ.ร.บ.โรคระบาดสัตว์ พ.ศ.2558 ตามมาตรา 22 โทษจำคุก 2 ปี ปรับไม่เกิน 40,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ และความผิดตาม พ.ร.บ.ควบคุมการฆ่าสัตว์ เพื่อการจำหน่ายเนื้อสัตว์ พ.ศ.2559 มีความผิดตามมาตรา 38 โทษจำคุก 1 ปี ปรับไม่เกิน 100,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

ทั้งนี้จากผลการตรวจสอบห้องเย็น ตั้งแต่วันที่ 20 ม.ค.-4 ก.พ.65 พบมีการเก็บซากสุกรในห้องเย็นรวมทั้งหมด 24.3 ล้าน กก. โดยตั้งแต่วันที่ 20 ม.ค.-3 ก.พ.65 ได้ตรวจสอบห้องเย็นแล้วทั่วประเทศ 1,287 แห่ง เฉพาะวันที่ 3 ก.พ. ตรวจสอบห้องเย็น 17 แห่ง พบการจัด เก็บซากสุกร 83,444.70 กก. จากผลการตรวจสอบห้องเย็นอย่างเข้มงวดต่อเนื่อง มีการดำเนินการและบังคับใช้กฎหมายโดยเคร่งครัด ทำให้ห้องเย็นมีการเข้มงวดในการรับฝากสินค้า บริษัทผู้ฝากไม่กักตุนซากสุกรเพื่อประโยชน์ทางการค้า นำเนื้อสุกรออกมาจำหน่ายตามปกติเป็นตามกลไกตลาด ส่งผลให้ขณะนี้ราคาหมูหน้าฟาร์มปรับลดราคาลง โดยล่าสุดขยับราคาลงมาที่ 100-104 บาทต่อ กก. ราคาค้าส่งห้างขายปลีก ลดลงมาที่ 160-166 บาทต่อ กก. และราคาขายปลีกสำหรับผู้บริโภคลงมาที่ 198-208 บาทต่อ กก.