ผศ.ดร.รัฐพล เย็นใจมา เลขาธิการสมาคมศิษย์เก่า มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย​ (มจร) กล่าวว่า ผศ.ดร.อิทธิพล แก้วพิลา นายกสมาคมศิษย์เก่า มจร ได้ลงนามออกประกาศสมาคมศิษย์เก่า มจร เรื่อง ศิษย์เก่าเกียรติคุณและศิษย์เก่าดีเด่น ประจำปี 2564 ดังนี้ ศิษย์เก่าเกียรติคุณ (บรรพชิต) 1.พระเทพวิสุทธิโสภณ (เฉลา เตชวนฺโต) 2.พระเทพสุธี (สายชล ฐานวุฑฺโฒ) 3.พระราชเมธี (วิชา อภิปญฺโญ) 4.พระวิเชียรโมลี นิติสาโร (ขวัญชัย อเนกา) 5.พระครูวิจิตรธรรมโชติ (สามารถ โชติธมฺโม) 6.พระครูปริยัติวรรณาภรณ์ (ปรัชนันท์ เตชวณฺโณ) 7.พระครูประวิตรวรานุยุต (เสน่ห์ ธมฺมวโร) 8.พระครูสุภาจารโสภิต (สุภาจาโร โฉมเฉลา) 9.พระมหาประกอบ โชติปุญฺโญ (จุ้ยเย็น) 10. พระปลัดสุชาติ สุวฑฺฒโก (ชิมือแปร) 11.พระมหาบุญเลิศ อินฺทปญฺโญ 12.พระมหาจีรวัฒน์ กนฺตวณฺโณ (กันจู) 13.พระครูสุตธรรมภาณี (สำนวน โอภาโส) 14.พระครูวิจารณ์ภัทรกิจ (ศราวุฒิ อิสิญาโณ) 15.พระครูปิยธรรมบัณฑิต (ปิยศักดิ์ปิยธมฺโม) 16.พระครูอาทรกิจจานุกิจ (อภิเศก สีลเตโช) 17. พระมหาจินตวัฒน์ จารุวฑฺฒโน (วิจารณ์ ปรีชา)

ผศ.ดร.รัฐพล กล่าวต่อไปว่า ศิษย์เก่าดีเด่น (คฤหัสถ์) 1.นายเกรียงศักดิ์ บุญประสิทธิ์ อธิบดีกรมการศาสนา 2.นายนิรันดร ชัยศรี 3.ผศ.ดร.ธวัชชัย สมอเนื้อ 4.นายวันนี นนท์ศิริ 5.พันตำรวจเอกดร.ปราโมทย์ จันทร์บุญแก้ว 6.รศ.ดร.ธงชัย สิงอุดม 7.ผศ.ดร.อรุณ ไชยนิตย์ 8.พันเอกญาณกร ธิติบุณยกร 9.ดร.เขมชาติ ปริญญานุสรณ์ หรือ “คฑา ชินบัญชร” นักพยากรณ์ ไพ่ยิปซีและฮวงจุ้ยชื่อดัง 10.นายสมศักดิ์ สนพะเนาว์ 11.รศ.ดร.พิเชฐ ทั่งโต 12.รศ.ดร.ประพันธ์ ศุภษร 13.รศ.ดร.วันชัย ปานจันทร์ 14.รศ.ดร.ประดิษฐ์ นารีรักษ์ 15.รศ.ดร.เกียรติศักดิ์ บังเพลิง 16.นางณัฐรดี ฮวดเจริญ 17.นายไพโรจน์ แสงแก้ว 18.ผศ.ดร.อาสนะ เชิดชู 19.ดร.อุดม ชัยสุวรรณ 20.นายประกอบ สายแสงจันทร์