มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (มจพ.) ติดอันดับ 3 ของมหาวิทยาลัยในประเทศไทย ทางด้านวิศวกรรมในสาขาวิชา Engineering- Mechanical, Aeronautical & Manufacturing จากการจัดอันดับของ QS World University Ranking ซึ่งเป็นการจัดอันดับมหาวิทยาลัยที่ได้รับความนิยมในระดับโลก ได้ประกาศผลการจัดอันดับมหาวิทยาลัยชั้นนำของโลกรายสาขาวิชา QS World University Rankings by Subject ประจำปี 2022  

การจัดอันดับใช้เกณฑ์การพิจารณาจากตัวชี้วัด 5 ด้าน ประกอบด้วย

  1. ความมีชื่อเสียงด้านวิชาการ (Academic reputation) 
  2. ความมีชื่อเสียงด้านการจ้างงาน (Employer reputation)
  3. งานวิจัยและการอ้างอิงงานวิจัย (Research citations per paper)
  4. ดัชนีคุณภาพงานวิจัย (H-index)
  5. เครือข่ายงานวิจัยในระดับนานาชาติ (International Research Network)

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ได้รับการจัดอันดับใน 2 สาขาวิชา คือ

1) สาขา Engineering- Mechanical, Aeronautical & Manufacturing เป็นอันดับที่ 401-450 ของโลก และเป็นอันดับที่ 3 ของมหาวิทยาลัยในประเทศไทย

2) สาขา Engineering- Electrical and Electronic Engineering เป็นอันดับที่ 451-500 ของโลก และเป็นอันดับที่ 4 ร่วมของมหาวิทยาลัยในประเทศไทย

จากผลการจัดอันดับครั้งนี้ จะเห็นได้ว่ามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือได้รับการจัดอันดับที่สูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง สะท้อนให้เห็นถึงความโดดเด่นทางด้านการเรียนการสอน ด้านวิชาการและงานวิจัย ในสาขาวิศวกรรมที่มีคุณภาพ ซึ่งมีการพัฒนามาตลอดทั้งงานวิจัยและการคิดค้นสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมใหม่ ๆ โดยทีมคณาจารย์ นักวิจัย นักศึกษา และบุคลากร ที่ร่วมมือกันสร้างสรรค์ผลงานต่างๆ เช่น การคิดค้นนวัตกรรมที่นำไปช่วยเหลือและสนับสนุนการทำงานของบุคลากรทางการแพทย์ในสถานการณ์โรคติดเชื้อโควิด-19 และนำนวัตกรรมไปช่วยเหลือโรงพยาบาล วัด และชุมชน โดยมุ่งเน้นที่จะพัฒนามหาวิทยาลัยในรอบด้าน เพื่อให้เป็นที่ยอมรับในระดับชาติและระดับนานาชาติ

ติดตามผลการจัดอันดับมหาวิทยาลัยโดย QS Asia University Rankings 2022 ได้ที่ https://www.topuniversities.com/subject-rankings/2022