เมื่อวันที่ 24 มิ.ย. ผู้สื่อข่าวรายงานว่า รศ.ดร.วีริศ อัมระปาล ผู้ว่าการการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (กนอ.) พร้อมด้วย ดร.ธิรินทร์ ณ ถลาง ที่ปรึกษาผู้ว่าการ กนอ. และคณะผู้บริหาร กนอ. ลงนามในสัญญากับนายสมประสงค์ ปัญจะลักษณ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ไพร์ม โรด เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน) หรือ “PRIME” ในโครงการร่วมลงทุนโดยการถือหุ้นบริษัทวิศวกรรมพลังงาน ระหว่าง กนอ. และบริษัท ไพร์ม โรด เพาเวอร์ฯ

รศ.ดร.วีริศ กล่าวว่า การลงนามครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อร่วมกันผลักดันการลดปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจก และสนับสนุนการอนุรักษ์พลังงานโดยใช้พลังงานทางเลือกและพลังงานทดแทนในนิคมอุตสาหกรรมทั่วประเทศ โดย กนอ.กำหนดแนวทางเพิ่มค่าประสิทธิภาพเชิงนิเวศเศรษฐกิจ (Eco-Efficiency) เพื่อลดปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกในนิคมอุตสาหกรรมทั่วประเทศให้ได้ 2.5 ล้านกิโลกรัมคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า (kgCO2e) ภายใน 5 ปี (64-68) หรือปีละ 500,000 กิโลกรัมคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า (kgCO2e) ซึ่งจะนำไปสู่การลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมในรูปของก๊าซเรือนกระจกตามแนวทางการเป็นนิคมอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ (Eco Industrial Estate) และสอดคล้องกับเป้าหมายของประเทศ ตามกรอบอนุสัญญาสหประชาชาติ ว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ที่มีเป้าหมายสนับสนุนให้ประเทศไทยมุ่งสู่พลังงานสะอาด และความเป็นกลางทางคาร์บอน (Carbon Neutrality) ภายในปี 2593 และ Net Zero Emission Carbon ในปี 2608

สำหรับความร่วมมือครั้งนี้จะขับเคลื่อนภายใต้ชื่อ บริษัท ไพร์ม อินดัสเทรียล เอ็นเนอร์ยี่ จำกัด เพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพการใช้พลังงานในนิคมอุตสาหกรรม ทั้งในส่วนของเครื่องจักร วัสดุ อุปกรณ์ด้านพลังงาน รวมทั้งสนับสนุนการใช้พลังงานทดแทน โดยการติดตั้งแผงพลังงานแสงอาทิตย์ให้กับโรงงานภายในนิคมอุตสาหกรรม ซึ่งจะเป็นการยกระดับการบริหารจัดการด้านพลังงานอย่างเป็นรูปธรรม และเป็นกลไกสำคัญในการยกระดับการพัฒนาภาคอุตสาหกรรม โดยเฉพาะการลดก๊าซเรือนกระจกและส่งเสริมการใช้พลังงานทดแทนเพื่อความมั่นคงทางด้านพลังงาน รวมทั้งเสริมสร้างความแข็งแกร่งทางเศรษฐกิจของประเทศ


ทางด้าน นายสมประสงค์ กล่าวว่า PRIME เป็นบริษัทชั้นนำด้านการลงทุนในประเทศที่มีความสนใจเป็นพิเศษในด้านพลังงานทดแทน โดยให้ความสำคัญกับภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก ซึ่ง PRIME มีความเชี่ยวชาญในด้านการก่อสร้าง การลงทุน การเงิน การธนาคาร การให้คำปรึกษาด้านกลยุทธ์แก่ภาคเอกชน ด้านกฎหมาย และพลังงาน ขณะเดียวกันยังมีประสบการณ์พัฒนาโครงการเรื่องพลังงานทดแทนมากกว่า 10 ปี ในหลายประเทศ และมีวิสัยทัศน์ที่ต้องการสร้างระบบเศรษฐกิจสีเขียว ซึ่งสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ที่ 5 ของ กนอ. ในการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมในแผนการสร้างกรอบยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (61-80) โดย PRIME จะเน้นลดปริมาณก๊าซเรือนกระจกในนิคมอุตสาหกรรม เช่น การติดตั้งโซลาร์รูฟท็อปบนอาคารสำนักงานนิคมอุตสาหกรรม การติดตั้งโซลาร์เซลล์ในพื้นที่นิคมอุตสาหกรรม การนำวัสดุที่ไม่ใช้แล้วและของเสียอุตสาหกรรมกลับมาใช้ประโยชน์ใหม่ สนับสนุนให้โรงงานเก็บสถิติก๊าซเรือนกระจกเบื้องต้น และขึ้นทะเบียนคาร์บอนฟุตพริ้นท์ขององค์กร (CFO) เพื่อลดการใช้ทรัพยากรธรรมชาติและลดผลกระทบสิ่งแวดล้อม รวมทั้งสร้างความยั่งยืนทางเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม

สำหรับบริษัทไพร์ม อินดัสเทรียล เอ็นเนอร์ยี่ จำกัด ที่ตั้งใหม่เพื่อดำเนินธุรกิจวิศวกรรมพลังงาน มีทุนจดทะเบียนตั้งต้นที่ 100 ล้านบาท โดย กนอ.เป็นผู้ถือหุ้นในอัตราส่วนร้อยละ 25 ของทุนจดทะเบียน และผู้ร่วมลงทุนเป็นผู้ถือหุ้นในอัตราส่วนร้อยละ 75 ของทุนจดทะเบียน โดยจะเน้นภารกิจด้านอนุรักษ์พลังงานและพลังงานทดแทนแบบครบวงจร ตั้งแต่การให้คำปรึกษา การออกแบบโครงการ การเสนอโครงการ การขออนุญาตก่อนก่อสร้าง (ถ้ามี) การบริหารโครงการ การออกแบบทางวิศวกรรม วิเคราะห์การใช้พลังงาน ติดตั้งอุปกรณ์และดำเนินงานสำหรับโครงการอนุรักษ์พลังงานหรือพลังงานทดแทน การจัดหาแหล่งเงินทุนสำหรับโครงการด้านพลังงาน การติดตั้ง ตลอดจนการตรวจวัดเพื่อพิสูจน์ผลประหยัด

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า สำหรับการดำเนินงานของ PRIME ซึ่งเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ ในช่วงที่ผ่านมา พบว่าปี 62 มีกำไรสุทธิ 264.97 ล้านบาท ปี 63 กำไรสุทธิ 288.26 ล้านบาท ปี 64 กำไรสุทธิ 130.08 ล้านบาท และไตรมาสแรกปี 65 ทำกำไรสุทธิ 60.46 ล้านบาท

นอกจากนี้เมื่อวันที่ 22 มิ.ย. ที่ผ่านมา รศ.ดร.วีริศ ยังลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้าน Smart Energy เพื่อรองรับนิคมอุตสาหกรรมอัจฉริยะ (Smart Industrial Estate) กับบริษัท พีอีเอ เอ็นคอม อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (PEA ENCOM) ซึ่งเป็นบริษัทในเครือของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.) โดยมีนายเขมรัตน์ ศาสตร์ปรีชา รักษาการ กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท พีอีเอ เอ็นคอม อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด เป็นผู้แทนลงนาม เพื่อดำเนินธุรกิจเกี่ยวกับการพัฒนานิคมอุตสาหกรรมและธุรกิจพลังงานสะอาด ซึ่งพีอีเอ เอ็นคอมฯ ให้การสนับสนุนธุรกิจพลังงานสะอาดในรูปแบบของพลังงานหมุนเวียน.