สถานการณ์แพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ประจำวัน ศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (ศบค.) รายงานสถานการณ์การระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 ล่าสุด วันที่ 2 ก.ค. 65 มีจำนวนผู้ป่วยใหม่ 2,508 ราย เป็นผู้ป่วยในประเทศ 2,508 ราย ผู้ป่วยจากต่างประเทศ 0 ราย ผู้ป่วยสะสม (ตั้งแต่ 1 มกราคม 2565) 2,304,342 ราย หายป่วยกลับบ้าน 1,883 ราย หายป่วยสะสม (ตั้งแต่ 1 มกราคม 2565) 2,303,879 ราย กำลังรักษา 24,723 ราย เสียชีวิต 17 ราย เสียชีวิตสะสม (ตั้งแต่ 1 มกราคม 2565) 8,983 ราย จำนวนผู้ป่วยปอดอักเสบรักษาตัวอยู่ในโรงพยาบาล 675 ราย