สถานการณ์แพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ประจำวัน ศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (ศบค.) รายงานสถานการณ์การระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 ล่าสุด วันที่ 5 ก.ค. 65 มีจำนวนผู้ป่วยใหม่ 1,917 ราย เป็นผู้ป่วยในประเทศ 1,914 ราย ผู้ป่วยจากต่างประเทศ 3 ราย ผู้ป่วยสะสม (ตั้งแต่ 1 มกราคม 2565) 2,310,582 ราย หายป่วยกลับบ้าน 2,282 ราย หายป่วยสะสม (ตั้งแต่ 1 มกราคม 2565) 2,310,352 ราย กำลังรักษา 24,435 ราย เสียชีวิต 18 ราย เสียชีวิตสะสม (ตั้งแต่ 1 มกราคม 2565) 9,038 ราย จำนวนผู้ป่วยปอดอักเสบรักษาตัวอยู่ในโรงพยาบาล 705 ราย