สถานการณ์แพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ประจำวัน ศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (ศบค.) รายงานสถานการณ์การระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 ล่าสุด วันที่ 6 สิงหาคม 2565 มีจำนวนผู้ป่วยรักษาตัวในโรงพยาบาลรายใหม่วันนี้ 2,381 ราย เป็นผู้ป่วยในประเทศ 2,381 ราย ผู้ป่วยจากต่างประเทศ 0 ราย ผู้ป่วยสะสม (ตั้งแต่ 1 มกราคม 2565) 2,379,924 ราย หายป่วยกลับบ้าน 2,209 ราย หายป่วยสะสม (ตั้งแต่ 1 มกราคม 2565) 2,382,054 ราย กำลังรักษา 21,250 ราย เสียชีวิต 35 ราย เสียชีวิตสะสม (ตั้งแต่ 1 มกราคม 2565) 9,863 ราย จำนวนผู้ป่วยปอดอักเสบรักษาตัวอยู่ในโรงพยาบาล 910 ราย