เมื่อวันที่ 7 ส.ค. ฝ่ายประชาสัมพันธ์ การรถไฟแห่งประเทศไทย (รฟท.) ชี้แจงข้อเท็จจริงกรณีมีการนำตู้โบกี้รถไฟและตู้เชื้อเพลิงที่ปลดระวางแล้วไปใช้เป็นแนวป้องกันขัดขวางการชุมนุมว่า สำนักงานตำรวจแห่งชาติ(สตช.) ได้ทำหนังสือมาถึง รฟท. ที่ ตช 0001(มค 3)/570 ลงวันที่ 6 ส.ค.64 เรื่องขอความอนุเคราะห์ตู้โบกี้รถไฟและตู้เชื้อเพลิง โดยได้ระบุวัตถุประสงค์ของการนำไปใช้ในการทำกิจกรรมในลักษณะที่เป็นการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) และไม่ได้มีการระบุแนวทางของการนำไปใช้ วันเวลา หรือสถานที่ที่จะนำตู้โบกี้และตู้เชื้อเพลิงไปใช้ ซึ่ง รฟท. ไม่ทราบรายละเอียดของการนำไปใช้เป็นแนวป้องกันขัดขวางการชุมนุม

ฝ่ายประชาสัมพันธ์ รฟท. แจ้งต่อว่า ที่ผ่านมา รฟท. มุ่งเน้นที่จะช่วยดำเนินการในทุกๆ ทางที่เกี่ยวกับการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 เพื่อเป็นการช่วยเหลือดูแลประชาชน ไม่ว่าจะเป็น การเปิดให้ใช้สถานีกลางบางซื่อ เป็นสถานที่ในการฉีดวัคซีน รวมทั้งการร่วมกับกระทรวงคมนาคม และกระทรวงสาธารณสุขในการส่งผู้ป่วยติดเชื้อกลับภูมิลำเนา ดังนั้น รฟท. ขอยืนยันอีกครั้งว่า รฟท. เป็นหน่วยงานที่พร้อมจะให้การบริการดูแลประชาชนคนไทยทุกคน โดย รฟท. จะดำเนินการประสานไปยัง สตช. เพื่อความชัดเจนในเรื่องนี้ต่อไป.