จากกรณีที่คณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติในคราวประชุมครั้งที่ 3/2564 มีมติ เป็นเอกฉันท์ ยกเลิกการยกย่องเชิดชูเกียรติ นายสุชาติ สวัสดิ์ศรี เป็นศิลปินแห่งชาติ สาขาวรรณศิลป์ ประจำปี 2554 เนื่องจากมีความประพฤติเสื่อมเสียต่อการเป็นศิลปินแห่งชาติ ตามข้อ 10 วรรคสอง ของกฎกระทรวงกําหนดสาขา คุณสมบัติ หลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือก และ ประโยชน์ตอบแทนของศิลปินแห่งชาติ พ.ศ.2555 และแก้ไขเพิ่มเติมในกฎกระทรวงกําหนดสาขา คุณสมบัติ หลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือก และประโยชน์ตอบแทนของศิลปินแห่งชาติ (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2563 ข้อ 2 ตามที่เสนอข่าวไปแล้วนั้น

ความคืบหน้าล่าสุด เมื่อวันที่ 4 ก.ย. นายสุชาติ สวัสดิ์ศรี ได้โพสต์ภาพหนังสือเรื่อง การยกเลิกการยกย่องเชิดชูเกียรติการเป็นศิลปินเเห่ง ของกรมส่งเสริมวัฒนธรรม ลงนามโดย น.ส.อัจฉราพร พงษ์ฉวี รองอธิบดีกรมส่งเสริมวัฒนธรรม รักษาราชการเเทนอธิบดีกรมส่งเสริมวัฒนธรรม โดยมีเนื้อหาดังนี้

“ด้วยกรมส่งเสริมวัฒนธรรมได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการวัฒนธรรมเเห่งชาติ ให้เเจ้งมติคณะกรรมการวัฒนธรรมเเห่งชาติ ในคราวประชุมครั้งที่ 3/2564 เมื่อวันพฤหัสบดี ที่ 19 ส.ค. 2564  ซึ่งที่ประชุมได้มีการพิจารณาในการประชุมลับกรณีการเเสดงพฤติการณ์อันไม่เหมาะสมของนายสุชาติ สวัสดิ์ศรี ศิลปินเเห่งชาติ สาขาวรรณศิลป์ ประจำปีพุทธศักราช 2554  ซึ่งได้กระทำการโพสต์ข้อความที่เป็นประเด็นขัดเเย้งในสังคมลงในสื่อเฟซบุ๊กอยู่เป็นประจำ โดยมีถ้อยคำหรือภาพที่หมิ่นเหม่ต่อสถาบันพระมหากษัตริย์

คณะกรรมการวัฒนธรรมเเห่งชาติ โดยมติด้วยคะเเนนเสียงมากกว่าสองในสามของจำนวนคณะกรรมการวัฒนธรรมเเห่งชาติที่เข้าร่วมประชุม ให้ยกเลิกการยกย่องเชิดชูเกียรติ นายสุชาติ สวัสดิ์ศรี ศิลปินเเห่งชาติ เนื่องจากนายสุชาติ สวัสดิ์ศรี ได้ทำการโพสต์ข้อความที่เป็นประเด็นขัดเเย้งในสังคมลงในสื่อเฟซบุ๊กอยู่เป็นประจำ โดยมีถ้อยคำหรือภาพที่หมิ่นเหม่ต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ อันเป็นสถาบันหลักที่คนไทยทั้งชาติให้ความเคารพเทิดทูน โดยไม่สมควรเเละไม่เหมาะสม ซึ่งบทบัญญัติในรัฐธรรมนูญเเห่งราชอาณาจักรไทย ได้บัญญัติไว้ในมาตรา 6 องค์พระมหากษัตริย์เป็นที่เคารพ ผู้ใดจะละเมิดมิได้

เรื่องนี้ถือเป็นวัฒนธรรมในสังคมไทยที่สำคัญ ซึ่งศิลปินเเห่งชาติจะต้องเคารพในหลักวัฒนธรรมไทยเเละศิลปินเเห่งชาติจะต้องมีคุณสมบัติที่เหมาะสม ประพฤติปฏิบัติโดยเเสดงออกทางกาย วาจา เเละจิตใจ ที่ไม่ส่งผลให้ผู้อื่นได้รับความเสียหายเเละมีความประพฤติที่เป็นเเบบอย่างที่ดีของสังคม ดังนั้นคณะกรรมการวัฒนธรรมเเห่งชาติ

จึงเห็นว่าการกระทำดังกล่าวของนายสุชาติ สวัสดิ์ศรี เป็นพฤติกรรมที่มีความประพฤติเสื่อมเสียต่อการเป็นศิลปินเเห่งชาติตามข้อ 10 วรรคสอง ของกฎกระทรวงกำหนดสาขา คุณสมบัติ หลักเกณฑ์ เเละวิธีการคัดเลือก เเละประโยชน์ตอบเเทนของศิลปินเเห่งชาติ พ.ศ. 2555 เเละเเก้ไขเพิ่มเติมในกฎกระทรวงกำหนดสาขา คุณสมบัติ หลักเกณฑ์ เเละวิธีการคัดเลือก เเละประโยชน์ตอบเเทนของศิลปินเเห่งชาติ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2563 ข้อ 2

กรมส่งเสริมวัฒนธรรม พิจารณาเเล้ว ขอเเจ้งการยกเลิกเชิดชูเกียรติการเป็นศิลปินเเห่งชาติของนายสุชาติ สวัสดิ์ศรี ศิลปินเเห่งชาติ สาขาวรรณศิลป์ ประจำปี 2554 เเละงดการจ่ายประโยชน์ตอบเเทน ตามกฎกระทรวงกำหนดสาขา คุณสมบัติ หลักเกณฑ์ เเละวิธีการคัดเลือก เเละประโยชน์ตอบเเทนของศิลปินเเห่งชาติ พ.ศ. 2555 เเละฉบับเเก้ไขเพิ่มเติม

อย่างไรก็ดี หากท่านไม่เห็นด้วยกับมติที่ประชุมดังกล่าว สามารถทำหนังสือชี้เเจงต่อคณะกรรมการวัฒนธรรมเเห่งชาติ ภายใน 30 วัน นับเเต่วันที่ได้รับหนังสือเเจ้งฉบับนี้ (โดยถือเอาวันที่ไปรษณีย์ต้นทางประทับตรารับที่ของ) ยื่น ณ คณะกรรมการวัฒนธรรมเเห่งชาติ สำนักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม เลขที่ 10  ถ.เทียมร่วมมิตร เขตห้วยขวาง กทม. 10310 (วงเล็บมุมซองว่า ขอชี้เเจงต่อคณะกรรมการวัฒนธรรมเเห่งชาติ)”..

ขอบคุณภาพประกอบ : สุชาติ สวัสดิ์ศรี