นายพรชัย คะนองศรี นายก อบต.ปางหมู อ.เมือง จ.แม่ฮ่องสอน เปิดเผยว่า ได้จัดทำระบบเฝ้าระวังและสารสนเทศ ในการจัดการศูนย์กักตัวระดับตำบล (Local Quarantine) สถานการณ์ระบาดของโควิด-19 แอพพลิเคชั่น Smart LQ ภายใต้โครงการปรับปรุงระบบและฐานข้อมูลแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน ประจำปีงบประมาณ 2564 เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน รวมถึงเป็นการช่วยลดการสัมผัสกับผู้เสี่ยงสูง และจัดเก็บข้อมูลต่างๆ ของผู้กักตัวที่อยู่ในศูนย์ฯ โดยมี นายอรรถสิทธิ์ แสงจันทร์ สาธารณสุขอำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน เป็นที่ปรึกษาให้คำแนะนำ รูปแบบและระบบของการใช้งานแอพพลิเคชั่น เพื่อให้ระบบมีความสมบูรณ์ ถูกต้องตามหลักวิชาการของสาธารณสุข สามารถนำไปใช้ได้จริง ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน และประชาชนที่ได้รับบริการ.

อบต.ปางหมู ได้เปิดศูนย์พักคอย ซึ่งเป็นอาคารอยู่ในบริเวณวัดผาอ่าง มีห้องพัก 11 ห้อง ห้องน้ำ 8 ห้อง พร้อมข้าวของเครื่องใช้ส่วนตัว นอกจากที่วัดผาอ่างแล้ว ยังมีศูนย์พักคอยที่วัดภูสมะ และที่วัดป่าอุดมพร ด้วยกัน ซึ่งเพียงพอต่อการรองรับประชาชน ต.ปางหมู ที่จะเดินทางกลับมาจากพื้นที่เสี่ยง ในช่วงการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 นี้

นอกจากนี้ นายก อบต.ปางหมู ยังได้นำเจ้าหน้าที่ ผู้นำชุมชน ลงพื้นที่ 4 ชุมชน คือ บ้านกุงไม้สัก บ้านทุ่งกองมู บ้านใหม่ และบ้านชานเมือง มอบถุงยังชีพช่วยเหลือประชาชนผู้ที่อยู่ระหว่างการกักตัว ตามมาตรการเฝ้าระวังและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคโควิด