เมื่อวันที่ 15 ส.ค. ที่ห้องประชุมราชบุรีดิเรกฤทธิ์ อาคารศาลยุติธรรม ถนนราชดำเนิน สนามหลวง นายโชติวัฒน์ เหลืองประเสริฐ ประธานศาลฎีกาเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการตุลาการศาลยุติธรรม (ก.ต.)ครั้งที่ 19/2566 โดยที่ประชุมได้พิจารณาและมีมติเห็นชอบวาระ 9 วาระ โดยมีวาระสำคัญที่น่าสนใจ ที่ประชุมมีการพิจารณารายงานผลการสอบสวนข้อเท็จจริงข้าราชการตุลาการ กรณีประพฤติตนไม่เหมาะสม

ไม่ให้เกียรติข้าราชการตุลาการชั้นผู้ใหญ่ คุกคามทางเพศผู้ช่วยผู้พิพากษาหญิง  แสดงตนเป็นผู้กว้างขวางคบหากับบุคคล ซึ่งต้องครหาด้านชื่อเสียงอันอาจกระทบกระเทือนต่อศรัทธาของบุคคลทั่วไปในการประสาทความยุติธรรม ไม่ยึดถือในจริยธรรมและประเพณีอันดีงามของตุลาการ ทำให้เสียเกียรติศักดิ์แห่งตำแหน่งหน้าที่ราชการ และ

ไม่ปฏิบัติตามระเบียบแบบแผนประเพณีปฏิบัติของทางราชการและจริยธรรมของข้าราชการตุลาการตามที่ ก.ต. กำหนด ตาม พรบ.ระเบียบข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม พ.ศ. 2543 มาตรา 60

และมาตรา 62 ประกอบประมวลจริยธรรมข้าราชกรตุลาการ พ.ศ. 2552 ข้อ 35 และข้อ 43

การกระทำดังกล่าวมีมูลเป็นความผิดวินัยอย่างร้ายแรง เห็นควรตั้งคณะกรรมการสอบสวนตามพระราชบัญญัติ

ระเบียบข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม พ.ศ. 2543 มาตรา 69

โดยนัดประชุม ก.ต. ครั้งต่อไป ครั้งที่ 20/2566วันที่ 21 ส.ค.เวลา09.00 น.

ผู้สื่อข่าวรายงานว่าสำหรับเหตุการณ์ผู้พิพากษาที่ถูกตั้งกรรมการสอบสวนดังกล่าว เกิดเหตุขณะปฏิบัติหน้าที่เป็นหัวหน้าศาลในจังหวัดใหญ่เเห่งหนึ่งในพื้นที่ภาคใต้