เมื่อวันที่ 27 ก.ย. เว็บไซต์สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ปปง.) เปิดเผยรายละเอียดคำสั่งคณะกรรมการธุรกรรม ที่ ย. 167/2564 เรื่องยึดและอายัดทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดไว้ชั่วคราว กรณีของ น.ส.พิยดา ทองคำพันธ์ สืบเนื่องจากกลุ่มผู้ต้องหาและพวก มีพฤติการณ์กระทำความผิดเกี่ยวกับการฉ้อโกงประชาชน โดยประกาศลงข้อความหรือข้อมูลทางสี่อสังคมออนไลน์เพื่อหลอกขายสินค้าโดยไม่มีอยู่จริง มีโฆษณาเผยแพร่ข้อมูลที่ไม่มีความเป็นจริงและมีลักลอบนำข้อมูลส่วนบุคคลของผู้อื่นไปลงทะเบียน เพื่อเปิดใช้บริการกระเป๋าเงินอิเล็กทรอนิกส์ และมีเจตนาอำพรางตนโดยนำหมายเลขดังกล่าวไปรับโอนเงินที่ได้จากการหลอกลวงผู้เสียหายรายอื่น ซึ่งลูกค้าหรือผู้สั่งซื้อสินค้าจะถูกผู้ต้องหากำหนดให้ต้องถ่ายภาพใบหน้าคู่กับบัตรประจำตัวประชาชนส่งให้กับผู้ขาย เพื่อเป็นเงื่อนไขในการสั่งซื้อและให้ชำระเงินค่าสินค้าให้แก่ผู้ขายก่อนล่วงหน้า โดยกำหนดให้ลูกค้าชำระเงินผ่านหมายเลขบัญชีอิเล็กทรอนิกส์ตามแต่ผู้ขายจะแจ้งให้ทราบ เมื่อมีโอนเงินชำระค่าสินค้าไปแล้ว ผู้ซื้อจะไม่สามารถติดต่อผู้ขายได้อีก

การสืบสวนปรากฏข้อมูลเกี่ยวกับเส้นทางการเงินถูกโอนเข้าไปในบัญชีเงินฝากปลายทางชื่อ น.ส.พิยดา ทองคำพันธ์ ตั้งแต่ช่วงเดือน ม.ค.-ก.ย.62 มีผู้เสียหาย 83 ราย มูลค่าความเสียหายไม่น้อยกว่า 1,147,300 บาท คดีนี้พนักงานสอบสวน สภ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี ได้จับกุม น.ส.พิยดา และสรุปสำนวนมีความเห็นควรสั่งฟ้องผู้ต้องหาตามความผิดฐาน นำเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ ตาม พ.ร.บ.คอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550 มาตรา 14 และความผิดฐานฉ้อโกงประชาชน และส่งสำนวนคดีที่ไปยังพนักงานอัยการคดีเยาวชนและครอบครัวจังหวัดปทุมธานีแล้ว

คณะกรรมการธุรกรรม จึงมีมติมอบหมายพนักงานเจ้าหน้าที่ตรวจสอบธุรกรรมหรือทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดราย น.ส.พิยดา กับพวก ซึ่งพนักงานเจ้าหน้าที่ได้ตรวจสอบรายงานการทำธุรกรรม หรือข้อมูลเกี่ยวกับการทำธุรกรรมของบุคคลดังกล่าวแล้ว ปรากฏหลักฐานเป็นที่เชื่อได้ว่า น.ส.พิยดา กับพวก มีพฤติการณ์แห่งการกระทำอันเข้าลักษณะเป็นความผิดมูลฐานตามมาตรา 3 (3) ตาม พ.ร.บ.ป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน และจากการตรวจสอบข้อมูล การทำธุรกรรมหรือทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิด รวมทั้งจากการรวบรวมพยานหลักฐาน ปรากฏว่าบุคคลดังกล่าวได้ไปซึ่งทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิด 10 รายการ พร้อมดอกผล ประกอบด้วย เงินสด 50,000 บาท โทรศัพท์ไอโฟน 2 เครื่อง ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างเนื้อที่ 59 ตร.ว. ย่าน จ.นนทบุรี และบัญชีเงินฝากชื่อ น.ส.พิยดา และบุคคลใกล้ชิดรวม 6 บัญชี รวมมูลค่าทรัพย์สินทั้งหมด 7,944,474.85 บาท หากไม่มีการออกคำสั่งให้ยึดและอายัดทรัพย์สินดังกล่าวไว้ชั่วคราว เมื่อเจ้าของหรือผู้มีส่วนได้เสียหรือผู้มีสิทธิในทรัพย์สินดำเนินการโอน จำหน่าย ยักย้าย ปกปิด หรือซ่อนเร้นทรัพย์สินดังกล่าวไป หากต่อมาศาลมีคำสั่งให้ทรัพย์สินดังกล่าวตกเป็นของแผ่นดิน สำนักงาน ปปง. อาจไม่สามารถติดตามทรัพย์สินดังกล่าวกลับคืนมาได้

คณะกรรมการธุรกรรมจึงมีคำสั่งยึดและอายัดทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดไว้ชั่วคราว 10 รายการ พร้อมดอกผล มีกำหนดไม่เกิน 90 วัน (เก้าสิบวัน) นับตั้งแต่วันที่ 7 ก.ย.-5 ธ.ค. 64 ในกรณีผู้ที่ถูกยึดทรัพย์มีส่วนได้ส่วนเสียในทรัพย์สินดังกล่าว ต้องการขอให้มีการเพิกถอนคำสั่งยึดและอายัดทรัพย์สินนั้น ให้ยื่นคำขอต่อเลขาธิการ ปปง. พร้อมหลักฐานที่แสดงว่าทรัพย์ที่ถูกยึดอายัดไม่ใช่ทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดภายใน 30 วัน