เมื่อวันที่ 18 พ.ย. ที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติ (ตร.) พล.ต.อ.สุวัฒน์ แจ้งยอดสุข ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ (ผบ.ตร.) ลงนามในคำสั่ง ตร. ที่ 592/2564 ลง 17 พ.ย.2564 เรื่องแต่งตั้งคณะทำงาน สื่อ-สร้าง-สาร สำนักงานตำรวจแห่งชาติ มีผลตั้งแต่วันที่ 17 พ.ย.2564 เป็นต้นไป ใจความว่า เพื่อให้การประชาสัมพันธ์ เผยแพร่ การปฏิบัติหน้าที่ราชการในภาพรวมของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ เป็นไปด้วยความถูกต้อง รวดเร็ว ทันเหตุการณ์ และมีประสิทธิภาพอาศัยอำนาจตามความในมาตรา 11(4) แห่งพ.ร.บ.ตำรวจแห่งชาติ พ.ศ.2549 จึงแต่งตั้งคณะทำงาน สื่อ-สร้าง-สาร สำนักงานตำรวจแห่งชาติ โดยมอบหมาย พล.ต.ท.กิตติ์รัฐ พันธุ์เพ็ชร์ ผู้ช่วยผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ เป็นหัวหน้าคณะทำงาน สื่อ-สร้าง-สาร สำนักงานตำรวจแห่งชาติ มีอำนาจในการ ควบคุม กำกับ สั่งการ บริหารราชการ และการดำเนินงานของคณะทำงาน สื่อ-สร้าง-สาร ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยเป็นไปตามนโยบายของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ

สำหรับส่วนการบังคับบัญชา ประกอบด้วย 1.พล.ต.ท.กิตติ์รัฐ พันธุ์เพ็ชร์ ผู้ช่วย ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ เป็นหัวหน้าคณะทำงาน 2.พล.ต.ท.ธัชชัย ปีตะนีละบุตร ผู้บัญชาการโรงเรียนนายร้อยตำรวจ เป็นรองหัวหน้าคณะทำงาน 3.พล.ต.ท.อิทธิพล อิทธิสารรณชัย ผู้บัญชาการ สำนักงานกำลังพล เป็นรองหัวหน้าคณะทำงาน 4.พล.ต.ท.จิรภพ ภูริเดช ผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลาง เป็นรองหัวหน้าคณะทำงาน 5.พล.ต.ต.ยิ่งยศ เทพจำนงค์ รองผู้บัญชาการสำนักงานตรวจคนเข้าเมือง เป็นผู้ช่วย หัวหน้าคณะทำงาน 6.พล.ต.ต.ณัฐศักดิ์ เชาวนาศัย รองผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลาง เป็นคณะทำงาน 7.พล.ต.ต.พันธนะ นุชนารถ ผู้บังคับการสืบสวนสอบสวน สำนักงานตรวจคนเข้าเมืองเป็นคณะทำงาน 8.พล.ต.ต.เขมรินทร์ หัสศิริ ผู้บังคับการกองการต่างประเทศ เป็นคณะทำงาน 9.พล.ต.ต.ทินกร ณัฏฐมั่งคั่ง ผู้บังคับการกองสารนิเทศ เป็นคณะทำงาน และ 10.พ.ต.อ.หญิง วิชญ์ชยากร ณิชาบวร รองผู้บังคับการกองสารนิเทศ เป็นคณะทำงานและเลขานุการ

ขณะทีมโฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ประกอบด้วย 1.พล.ต.ต.ยิ่งยศ เทพจำนงค์ รอง ผบช.สตม. เป็นโฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติ 2.พล.ต.ต.เขมรินทร์ หัสศิริ ผู้บังคับการกองการต่างประเทศ เป็นรองโฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติ 3.พ.ต.อ.หญิง วิชญ์ชยากร ณิชาบวร รองผู้บังคับการกองสารนิเทศ เป็น รองโฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติ 4.พ.ต.อ.ศิริวัฒน์ ดีพอ รองผู้บังคับการกองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเทคโนโลยี เป็นรองโฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติ 5.พ.ต.อ.ทรงเอก พัชรวิชญ์ ผู้กำกับการฝ่ายสนธิสัญญาและกฎหมายกองการต่างประเทศ เป็นคณะทำงาน 6.พ.ต.อ.หญิง วัทนารีย์ กรณ์ชายานันท์ ผู้กำกับการฝ่ายความร่วมมือและกิจการระหว่างประเทศ กองการต่างประเทศ เป็นคณะทำงาน 7.พ.ต.อ.เนติ วงษ์กุหลาบ ผกก.4 กองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภค เป็นคณะทำงาน และ 8.พ.ต.ท.หญิง ชวนพิศ พลศิลป์ รองผู้กำกับการฝ่ายเฝ้าฟัง วิเคราะห์ ติดตาม และรายงาน กองสารนิเทศ เป็นคณะทำงาน

โดยมีอำนาจหน้าที่ ดังนี้ 1.บริหาร กำกับ ควบคุม สั่งการ เร่งรัด ตรวจสอบ ติดตาม การดำเนินงานของคณะทำงานสื่อ-สร้าง-สาร ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย เป็นไปตามนโยบายของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ 2.ประสัมพันธ์ เผยแพร่ แถลงข่าว และชี้แจงทำความเข้าใจการปฏิบัติหน้าที่ ราชการในภาพรวมของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ โดยให้ยึดถือปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ และคำสั่งต่างๆ ที่เกี่ยวข้องโดยเคร่งครัด 3.เชิญผู้แทนหน่วย หรือข้าราชการตำรวจจากหน่วยต่างๆ มาให้ถ้อยคำ ชี้แจงข้อเท็จจริง หรือให้ส่งเอกสารหลักฐาน เพื่อประกอบการพิจารณา ได้ตามความจำเป็นและเหมาะสม 4.ขอสนับสนุนกำลังพล งบประมาณ ยานพาหนะ และวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ เพื่อให้การปฏิบัติภารกิจตามอำนาจหน้าที่บรรลุวัตถุประสงค์ตามที่กำหนดไว้ โดยให้เสนอผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ พิจารณาสั่งการตามเหตุผลและความจำเป็น