ที่ห้องประชุมพญาพิศาลฮ่องสอนบุรี สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดแม่ฮ่องสอน นายเชษฐา โมสิกรัตน์ ผวจ.แม่ฮ่องสอน เรียกประชุมหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อเตรียมมาตรการในการรับมือไฟป่าหมอกควันในพื้นที่จังหวัดแม่ฮ่องสอนในช่วงหน้าแล้งที่จะถึงนี้ หลังพบว่าปี 64 ที่ผ่านมาทั้ง 7 อำเภอ มีสถิติไฟป่าเกิดขึ้นมากถึง 11,945 จุด สูงสุดที่ อ.แม่สะเรียง เกิดจุดความร้อนมากถึง 3,266 จุด พื้นที่ถูกไฟเผาไหม้มากถึง 1,325,184 ไร่ และพื้นที่ อ.แม่สะเรียง ถูกไฟเผาไหม้ป่ามากถึง 402,715 ไร่

โดยในปี 65 ตั้งแต่วันที่ 1-17 ม.ค. จ.แม่ฮ่องสอน มีจุดความร้อนสะสมแล้ว 40 จุด สูงสุดที่ อ.แม่ลาน้อย ไฟป่าเกิดขึ้นแล้ว 18 จุด ในปี 65 นี้ ไฟป่าจะต้องลดลงให้ได้ 20 เปอร์เซ็นต์ หรือจะต้องมีไฟป่าเกิดขึ้นไม่เกิน 9,556 จุด พื้นที่จะต้องถูกไฟไหม้ไม่เกิน 1,060,147 ไร่

นายเชษฐา กล่าวว่า ในปี 2565 ได้วางมาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่า หมอกควันและฝุ่นละอองในจังหวัดไว้ 8 มาตรการ เช่น การประชาสัมพันธ์, การบริหารจัดการเชื้อเพลิงในพื้นที่ การลาดตระเวน เฝ้าระวัง และดับไฟ การเผชิญเหตุในสถานการณ์วิกฤติรุนแรง การลดฝุ่นละอองในพื้นที่เขตเมือง การดูแลสุขภาพของประชาชน การบังคับใช้กฎหมาย และสร้างความยั่งยืน ซึ่งการจัดการเชื้อเพลิงโดยการชิงเก็บ ลดเผา ไม่น้อยกว่า 1,000 ตัน ในการประชาสัมพันธ์เชิงรุก เน้นการมีส่วนร่วมของประชาชนในพื้นที่ เป็นการจัดหน่วยประชาสัมพันธ์ออกไปพบปะประชาชนในลักษณะเคาะประตูบ้าน รถกระจายเสียงบูรณาการร่วมทั้งภาครัฐเอกชน กำหนดพื้นที่การบริหารจัดการเชื้อเพลิงโดยการชิงเผาตามหลักวิชาการให้มีขนาดไม่เกิน 50 ไร่ต่อแปลง และให้ดำเนินการจัดทำแนวกันไฟรอบบริเวณให้มีความกว้างอย่างน้อย 4 เมตรตามความเหมาะสมของแต่ละพื้นที่และต้องมีการดูแลทุก 15 วัน