นายทินกร ชูวงศ์  รักษาการกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ บริษัท วิทยุการบินแห่งประเทศไทย จำกัด (บวท.) เปิดเผยถึงกรณีที่ 7 สายการบินขอให้รัฐบาล และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องออกมาตรการช่วยเหลือธุรกิจการบินว่า ที่ผ่านมา บวท. ได้ให้ความช่วยเหลือสายการบินที่ได้รับผลกระทบจากโรคโควิด-19 ตามมติคณะกรรมการการบินพลเรือน (กบร.) ดังนี้ 1.ตั้งแต่เดือน มี.ค.-ก.ย.63 ได้ยกเว้นค่าปรับจากการชำระล่าช้าของสายการบิน ผู้ถือหุ้นสำหรับค่าบริการควบคุมจราจรทางอากาศ และกลุ่มลูกค้าธุรกิจการบินสำหรับค่าเช่าและค่าบำรุงรักษาอุปกรณ์สื่อสาร คิดเป็นเงินประมาณ 24  ล้านบาท, 2. ตั้งแต่เดือน เม.ย.-ธ.ค.63 ได้ลดค่าบริการการเดินอากาศลง 50% สำหรับเที่ยวบินภายในประเทศ และ 20% สำหรับเที่ยวบินระหว่างประเทศ คิดเป็นเงินประมาณ 500  ล้านบาท

นายทินกร กล่าวต่อว่า และ 3. ตั้งแต่เดือน ม.ค.-มิ.ย.64 บวท. เรียกเก็บค่าบริการสำหรับเที่ยวบินทั้งในและต่างประเทศเต็มจำนวน โดยเก็บเพียง 50% ก่อน และขยายเวลาชำระหนี้ในส่วนที่เหลืออีก 50% ออกไปเป็นเวลา 6 รอบบิล ซึ่งส่งผลกระทบต่อสภาพคล่องทางการเงินของ บวท. ด้วยเช่นกัน ทั้งนี้ บวท. ให้การช่วยเหลือผู้ประกอบการสายการบินอย่างเต็มกำลังความสามารถ ภายใต้สภาพคล่องที่มีอยู่อย่างจำกัด โดยปัจจุบัน บวท. เป็นหนึ่งในหน่วยงานที่ได้รับผลกระทบอย่างรุนแรง เนื่องจากรายได้หลักของ บวท. มาจากการให้บริการการเดินอากาศ เมื่อปริมาณเที่ยวบินลดลงอย่างต่อเนื่อง รายได้จึงลดลงเช่นกัน ซึ่งแม้ว่า บวท. จะมีมาตรการปรับลดค่าใช้จ่ายในองค์กรที่ไม่กระทบต่อภาคความปลอดภัยในการให้บริการแล้วก็ตาม แต่รายได้ก็ยังคงไม่เพียงพอกับค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้น

นายทินกร กล่าวอีกว่า จากสถิติการให้บริการจราจรทางอากาศเที่ยวบินพาณิชย์ ที่ทำการบินเข้า-ออก ผ่านน่านฟ้าไทย ตั้งแต่เดือน ต.ค.63 – มิ.ย.64 มีปริมาณเที่ยวบินลดลง 56%  และหากเปรียบเทียบกับช่วงเวลาเดียวของปี 62 ก่อนสถานการณ์โควิด-19 ระบาด ปริมาณเที่ยวบินลดลงสูงถึง 72%  จากตัวเลขดังกล่าวส่งผลให้รายได้ของ บวท. ลดลงเป็นอย่างมาก  นอกจากนี้  บวท. ได้คาดการณ์ปริมาณเที่ยวบินในปีงบประมาณ 64 (ต.ค.63-ก.ย.64) ว่าจะมีปริมาณเที่ยวบินลดลงจากปี 63 ถึง 56%  ทำให้ปี 64  บวท. จะมีรายได้ต่ำกว่าค่าใช้จ่ายกว่า 6,600 ล้านบาท 

นายทินกร กล่าวด้วยว่า จากสถานการณ์การระบาดที่ยังรุนแรงต่อเนื่อง บวท. คาดการณ์ว่าจะส่งผลกระทบถึงปี 65  ประกอบกับสายการบินได้ชำระหนี้เฉลี่ยเพียง 52% ของหนี้ที่ครบกำหนดชำระ จึงทำให้ ปัจจุบัน บวท. ประสบปัญหาขาดสภาพคล่องเช่นกัน บวท. จึงไม่มีความสามารถให้ความช่วยเหลือสายการบินตามมาตรการช่วยเหลือต่อไปได้ โดย บวท. จำเป็นต้องจัดหาแหล่งเงินกู้ระยะสั้นเพิ่มเติม เพื่อเสริมสภาพคล่องในปี 64 – 65 ซึ่งมีอยู่อย่างจำกัด ตามกรอบแผนบริหารหนี้ที่ได้รับอนุมัติ ทั้งนี้ตามมติคณะกรรมการการบินพลเรือน(กบร.) เมื่อวันที่ 15 ก.ค.64  ปัจจุบัน บวท.อยู่ระหว่างรอความชัดเจนเรื่องการขอรับเงินสนับสนุนรัฐวิสาหกิจ (Public Service Obligation: PSO) เพื่อเสริมสภาพคล่องทางการเงิน ขณะเดียวกัน บวท. ยังคงควบคุมค่าใช้จ่าย และรักษาวินัยทางการเงินอย่างเคร่งครัด เพื่อให้ผ่านวิกฤติครั้งนี้ไปได้.