เมื่อวันที่ 2 ส.ค. ผู้สื่อข่าวรายงานว่า พระเทพรัตนโมลี (ขิม อิสฺสรธมฺโม) เจ้าอาวาสวัดอนงคารามวรวิหาร ได้มรณภาพลงอย่างสงบ เมื่อเวลา 14.20 น. ที่กุฏิคณะ 8 วัดอนงคารามวรวิหาร สิริอายุได้ 89 ปี 69 พรรษา ทั้งนี้ พระเทพรัตนโมลี นับเป็นพระสงฆ์ลูกหม้อของวัดอนงคาราม โดยอยู่ที่วัดนี้มาตั้งแต่อายุ 13 ปี เป็นเด็กวัด 2 ปี แล้วบรรพชาเป็นสามเณรอีก 5 ปี เมื่ออายุครบบวชก็บวชที่วัดอนงคารามเมื่อวันที่ 19 มี.ค. 2496 โดยมีสมเด็จพระพุฒาจารย์ (นวม พุทธสรมหาเถระ) เป็นพระอุปัชฌาย์ ได้ผ่านการสนองงานเจ้าอาวาสรูปก่อนๆ มาถึง 6 รูป นับตั้งแต่สมเด็จพระพุฒาจารย์ (นวม), พระมหาโพธิวงศาจารย์ (สาลี), พระเทพสุธี (พรหม), พระเทพวิสุทธิเวที (ไสว), พระสรภาณกวี (เจือ) และพระเทพเวที (ยิ้ม)

พระเทพรัตนโมลี เป็นพระนักพัฒนาและส่งเสริมการศึกษา โดยเป็นเลขานุการสำนักเรียนวัดอนงคารามมาตั้งแต่ปี 2502 เป็นผู้ริเริ่มอบรมศีลธรรมในศูนย์โรงเรียนพุทธศาสนาวันอาทิตย์มาตั้งแต่ปี 2509 จนถึงปัจจุบัน ทั้งยังสร้างสถานีอนามัยที่ จ.เชียงใหม่ เมื่อปี 2527 สำหรับลำดับสมณศักดิ์ ปี 2532 เป็นพระราชาคณะชั้นสามัญที่ พระปริยัติกิจโกศล ปี 2547 เป็นพระราชาคณะชั้นราช ที่ พระราชปัญญามุนี ปี 2555 เป็นพระราชาคณะชั้นเทพที่ พระเทพรัตนโมลี