เมื่อวันที่ 25 มิ.ย. นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ ปลัดกระทรวงมหาดไทย (มท.) ฐานะรองประธานกรรมการบริหารลูกเสือแห่งชาติ เปิดเผยว่า จากการประชุมคณะกรรมการบริหารลูกเสือแห่งชาติ เมื่อวันที่ 10 มิ.ย.65 ที่กระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) จัดโดยสำนักงานลูกเสือแห่งชาติ ได้มีประเด็นการพิจารณาเรื่องภาระค่าใช้จ่ายของผู้ปกครองในช่วงสภาพการณ์เศรษฐกิจในปัจจุบันที่อาจส่งผลต่อการจัดหาชุดเครื่องแบบให้กับบุตรเพื่อใช้ในการเรียนลูกเสือ-เนตรนารี

การแต่งกายด้วยชุดลูกเสือและเนตรนารี เป็นการปลูกฝังความรัก ความภาคภูมิใจในความเป็นลูกเสือและเนตรนารี อีกทั้งชุดลูกเสือเป็น “เครื่องแบบพระราชทาน” จากพระบาทสมเด็จพระรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราวุธฯ พระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว พระราชบิดาแห่งกิจการลูกเสือไทย ซึ่งเป็นประโยชน์ต่อการปลูกฝังอุดมการณ์ลูกเสือและเนตรนารี จึงได้สั่งการไปยัง ผวจ.ทุกจังหวัด ฐานะประธานกรรมการศึกษาธิการจังหวัด ได้บูรณาการร่วมกับหน่วยงานในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ และสถานศึกษา “หากพบว่าผู้ปกครองรายใดมีฐานะยากจนขัดสน ไม่สามารถจัดหาชุดลูกเสือและเนตรนารีให้แก่บุตรได้ ให้ ผวจ.ทุกจังหวัดร่วมกับประธานแม่บ้านมหาดไทยจังหวัด ระดมสรรพกำลังภาคีเครือข่ายในพื้นที่ ให้การสนับสนุนช่วยเหลือ จัดหาชุดเครื่องแบบลูกเสือ-เนตรนารีให้กับนักเรียนรายนั้นๆ หากเกินความสามารถของจังหวัด ขอให้ได้แจ้งมาที่ปลัด มท.ทราบ เพื่อระดมสรรพกำลังในส่วนกลางพิจารณาให้การสนับสนุนต่อไป

“วิชาลูกเสือ-เนตรนารี เป็นวิชาพื้นฐานที่สำคัญในการปลูกฝังอุดมการณ์ความรักชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ อันเป็นสถาบันหลักของชาติที่หลอมรวมความเป็นชาติไทย ความสมัครสมานสามัคคี ซึ่งเป็นคุณธรรมขั้นพื้นฐานที่สำคัญในการหล่อหลอมให้คนในชาติมีความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน ทำให้บ้านเมืองมีความเจริญรุ่งเรือง รอดพ้นจากเภทภัยทั้งปวง ทั้งยังก่อให้เกิดพลังในการสร้างสรรค์สิ่งต่าง ๆ และเมื่อสังคมปราศจากความขัดแย้ง ก็จะเกิดความสงบสุข มีความสามัคคี รักใคร่ กลมเกลียว อันนำไปสู่ความผาสุกในสังคมไทยอย่างยั่งยืน”

นอกจากนี้นายสุทธิพงษ์ ยังเปิดเผยว่า พล.อ.อนุพงษ์ เผ่าจินดา รมว.มหาดไทย (มท.1) ได้ลงนามประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง ขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.) ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 ประจำปี 65 ลงวันที่ 22 มิ.ย.65 และได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้ว เมื่อวันที่ 24 มิ.ย.65 ซึ่งรมว.มหาดไทย ได้ให้ความเห็นชอบขยายกำหนดเวลาดำเนินการของผู้มีหน้าที่ต้องปฏิบัติตามกำหนดเวลาในพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 เฉพาะการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 65 เป็นการทั่วไป ออกไปอีก 3 เดือน

ดังนั้นเพื่อให้การดำเนินการด้านการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) เป็นไปตามประกาศกระทรวงมหาดไทย จึงได้สั่งการไปยังผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัด ประสาน อปท.ทุกแห่ง ดำเนินการตามที่ รมว.มหาดไทย ได้ให้ความเห็นชอบขยายกำหนดเวลาการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2565 ได้แก่ 1.ขยายกำหนดเวลาของผู้เสียภาษีในการชำระภาษีตามแบบแจ้งการประเมินภาษี จากเดิมภายในเดือน เม.ย.65 เป็นภายในเดือน ก.ค.65 2.ขยายกำหนดเวลาของผู้เสียภาษีในการผ่อนชำระภาษี โดยงวดที่ 1 จากเดิมภายในเดือน เม.ย.65 เป็นภายในเดือน ก.ค.65 งวดที่ 2 จากเดิมภายในเดือน พ.ค.65 เป็นภายในเดือน ส.ค.65 และงวดที่ 3 จากเดิมภายในเดือน มิ.ย.65 เป็นภายในเดือน ก.ย.65 3.ขยายกำหนดเวลาของ อปท.ในการมีหนังสือแจ้งเตือนผู้เสียภาษีที่มีภาษีค้างชำระ จากเดิมภายในเดือน พ.ค.65 เป็นภายในเดือน ส.ค.65 และ 4.ขยายกำหนดเวลาของ อปท.ในการแจ้งรายการภาษีค้างชำระให้สำนักงานที่ดินหรือสำนักงานที่ดินสาขา จากเดิมภายในเดือน มิ.ย.65 เป็นภายในเดือน ก.ย.65

การขยายระยะเวลาดำเนินการการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างตามกฎหมายว่าด้วยภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างในครั้งนี้ เพื่อช่วยบรรเทาภาระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างให้กับพี่น้องประชาชนรวมถึงผู้ประกอบการที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดโควิด-19 ทั่วประเทศ ทำให้ผู้เสียภาษีมีระยะเวลาเตรียมการชำระภาษีและผ่อนชำระภาษีประจำปี 65 เพิ่มมากขึ้น โดยไม่ต้องเสียเบี้ยปรับและเงินเพิ่ม หากได้ไปชำระภาษีภายในกำหนดระยะเวลาที่ รมว.มหาดไทย เห็นชอบขยายออกไป และในกรณีผู้เสียภาษีบางรายที่เคยเสียเบี้ยปรับและเงินเพิ่มตามกฎหมายอันเนื่องมาจากไม่ชำระภาษีภายในเดือน เม.ย.65 หรือภายในระยะเวลาที่ อปท.บางแห่งได้ขยายระยะเวลาการชำระภาษีออกไปในห้วงก่อนเดือน ก.ค.65 จะมีสิทธิได้รับคืนเงินเบี้ยปรับและเงินเพิ่มจาก อปท.อีกด้วย.