เมื่อวันที่ 30 มิ.ย. นายพิธา ลิ้มเจริญรัตน์ หัวหน้าพรรคก้าวไกล นายสุเทพ อู่อ้น ประธานคณะ กมธ.การแรงงานและคณะ รับยื่นหนังสือจาก พญ.ชุตินาถ ชินอุดมพร ตัวแทนสมาพันธ์แพทย์ผู้ปฏิบัติงาน และคณะเพื่อร้องเรียนขอความเป็นธรรมเรื่องชั่วโมงการทำงานของบุคลากรทางการแพทย์ เนื่องมาจากปัจจุบันบุคลากรแพทย์ที่ทำงานกับรัฐบาลจำนวนมากต้องอยู่เวรนอกเวลา และดูแลผู้ป่วยนอกเวลาราชการ เมื่อรวมแล้วมีจำนวนชั่วโมงสูงกว่ามาตรฐานในกฎหมายแรงงานทั่วไป

พญ.ชุตินาถ กล่าวว่า อ้างอิงจากการสำรวจในปี 62 เรื่อง “ภาระงานและภาวะหมดไฟในการทำงานของบุคลากรสาธารณสุขและผลกระทบต่อผู้ป่วย” โดย รศ.นพ.เมธี วงศ์ศิริสุวรรณ ที่มีแพทย์ร่วมตอบแบบสอบถามมากถึง 1,105 คน พบว่าแพทย์กว่าร้อยละ 60 ทำงานเกิน 80 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ แพทย์กว่าร้อยละ 30 ทำงานเกิน 100 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ แพทย์หลายคนต้องทำงานดูแลผู้ป่วยติดต่อกันนานกว่า 40 ชั่วโมง โดยไม่มีเวลาพักผ่อน ซึ่งปัจจัยเหล่านี้เพิ่มความเสี่ยงต่อการดูแลผู้ป่วยโดยเฉพาะผู้ป่วยฉุกเฉินและผู้ป่วยวิกฤติ รวมถึงส่งผลกระทบต่อร่างกายและจิตใจของแพทย์โดยตรง หลายคนลาออกเนื่องจากไม่สามารถฝืนทำงานภายใต้แรงกดดันด้วยสภาพร่างกายที่อ่อนแรงได้ ถึงแม้จะมีค่าตอบแทนเป็นค่าเวร แต่แพทย์ส่วนมากไม่สามารถเลือกได้ว่าจะอยู่เวรหรือไม่ เนื่องจากหลายโรงพยาบาลมีตำแหน่งแพทย์ไม่เพียงพอ

พญ.ชุตินาถ กล่าวต่อว่า ปัญหาการทำงานดังกล่าวนี้ แม้ในอดีตจะเคยมีการทำข้อเสนอเพื่อควบคุมชั่วโมงเวลาการทำงานของแพทย์และมีการหารือหลายครั้งเพื่อพยายามแก้ไขปัญหา แต่ยังไม่เคยมีข้อตกลงอย่างเป็นทางการหรือมีการกำหนดเป็นกฎหมายควบคุมการทำงานแต่อย่างใด ดังนั้นสมาพันธ์แพทย์ผู้ปฏิบัติงาน จึงขอร้องเรียนให้แพทย์และบุคลากรทางการแพทย์ ได้มีเวลาพักอย่างน้อย 8 ชั่วโมง หลังจากออกเวรดึก คือเวลา 00.00-08.00 น. และหลังจากทำงานติดต่อกัน 24 ชั่วโมง รวมทั้งขอชั่วโมงการทำงานไม่เกิน 80 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ เพื่อให้ร่างกายมีความพร้อมในการปฏิบัติงานในวันต่อไป และลดโอกาสความผิดพลาดในการปฏิบัติงานที่อาจเป็นอันตรายต่อผู้ป่วย รวมถึงเพื่อรักษาสุขภาพของบุคลากรเองด้วย

ทางด้าน นายพิธา กล่าวว่า เมื่อนำระบบสาธารณสุขของไทยไปเปรียบเทียบกับความเป็นสากล จะเห็นได้ชัดว่าการขาดแคลนบุคลากรทางการแพทย์เป็นสิ่งจำเป็นเร่งด่วนที่ต้องแก้ไข ต้องปรับโครงสร้างระบบสาธารณสุขให้มีระบบ Primary Care ในการคัดกรองผู้ป่วยเบื้องต้น เพื่อไม่ให้งานทุกอย่างมาอยู่ที่แพทย์ผู้ปฏิบัติงานเพียงอย่างเดียว ทั้งนี้ จะนำเรื่องดังกล่าวเข้าสู่การพิจารณาในคณะ กมธ.การแรงงาน ในสัปดาห์หน้า ซึ่งนายสุเทพได้รับเรื่องดังกล่าวไว้เรียบร้อยแล้ว