เมื่อวันที่ 6 ก.ค. ที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติ (ตร.) พล.ต.อ.รอย อิงคไพโรจน์ รอง ผบ.ตร.(ปป.) ได้มีหนังสือคำสั่งเป็นวิทยุในราชการสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ด่วนที่สุด ถึง ผบช.น. ภ.1-9 ก. ทท. ปส. สตม. ตชด. และ สยศ.ตร. ลงวันที่ 6 ก.ค.65 ใจความว่า อ้างถึงคำสั่ง หน.คสช. ที่ 22/2558 ลง 22 ก.ค.58 เรื่อง มาตรการในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการแข่งรถยนต์และรถจักรยานยนต์ในทางและการควบคุมสถานบริการหรือสถานประกอบการที่เปิดให้บริการในลักษณะที่คล้ายสถานบริการ และคำสั่ง หน.คสช. ที่ 46/2559 ลง 29 ก.ค.59 เรื่อง แก้ไขเพิ่มเติมคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 22/2558 ตามข้อกำหนด ออกตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ.2548 (ฉบับที่ 46) ลง 23 มิ.ย.65 ประกาศปรับลดระดับพื้นที่สถานการณ์ทั่วราชอาณาจักร ผ่อนคลายมาตรการควบคุมและป้องกันโรคให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน และการขับเคลื่อนกิจกรรมทางเศรษฐกิจควบคู่กับการคงดำเนินมาตรการที่จำเป็นสำหรับป้องกันและควบคุมโรค รวมทั้งเพิ่มมาตรการเฝ้าระวังโรคต่อไปอีกช่วงระยะเวลาหนึ่ง เพื่อควบคุมการระบาดของโรคให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด และตามหนังสือ ตร. ที่ 007.22/523 ลง 8 ก.พ.65 เรื่อง กำชับการปฏิบัติในการป้องกันปราบปราม และแก้ไขปัญหาการพนันวิทยุ ตร. ด่วนที่สุด ที่ 007.22 /2289 ลง 1 มิ.ย.65 กำชับการปฏิบัติเกี่ยวกับสถานประกอบการมีลักษณะคล้ายสถานบริการ สถานบันเทิง ผับ บาร์ คาราโอเกะ หรือสถานที่อื่นที่มีลักษณะคล้ายกัน

จากการประกาศผ่อนคลายมาตรการควบคุมป้องกันการติดเชื้อของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ของรัฐบาลนั้น อาจส่งผลให้มีการกระทำความผิดเกี่ยวกับการลักลอบเล่นการพนันและความผิดเกี่ยวกับสถานบริการสถานประกอบการที่มีลักษณะคล้ายสถานบริการเพิ่มมากขึ้น เพื่อเป็นการป้องกันและปราบปรามในการกระทำความผิดดังกล่าว จึงให้ทุกหน่วยดำเนินการตามมาตรการของ ตร. ที่อ้างถึงโดยเคร่งครัด และกำชับการปฏิบัติ ดังนี้

ในความผิดเกี่ยวกับลักลอบเล่นการพนัน สืบสวนหาข่าวเชิงลึกเกี่ยวกับแหล่ง และสถานที่ที่เคยมีการลักลอบเล่นการพนัน มีพฤติการณ์ หรือที่ปรากฎเป็นข่าวว่ามีการลักลอบเปิดบ่อนการพนันในพื้นที่รับผิดชอบ รวมถึงจัดทำข้อมูลรายละเอียดให้ปรากฏรายชื่อบุคคลที่มีประวัติและพฤติการณ์เกี่ยวข้องกับบ่อนการพนัน โดยมอบหมายเจ้าหน้าที่ตำรวจในสังกัด สืบสวนหาข่าว และติดตามพฤติการณ์อย่างใกล้ชิด เข้มงวด กวดขัน จับกุมความผิดเกี่ยวกับการพนันที่มีลักษณะเป็นอบายมุขเป้าหมาย ตามคำสั่ง ตร. ที่ 234/2558 ลง 27 เม.ย.58 การลักลอบเล่นการพนันในพื้นที่รับผิดชอบทุกรูปแบบบ่อนการพนันทุกชนิด รวมทั้งการพนันออนไลน์ซึ่งแพร่หลายอยู่ในปัจจุบัน อันเป็นการมอมเมาเด็กและเยาวชนอย่างเข้มงวดและจริงจัง โดยให้ดำเนินคดีตามกฎหมายอย่างเฉียบขาดทุกราย

สำหรับในความผิดเกี่ยวกับสถานบริการให้กวดชัน เพิ่มความเข้มวงรอบในการตรวจตรา ตรวจสอบและควบคุมการปฏิบัติของสถานบริการและสถานประกอบการที่ มีลักษณะคล้ายสถานบริการ สถานบันเทิง ผับ บาร์คาราโอเกะ หรือสถานที่อื่นที่มีลักษณะคล้ายกันทุกแห่ง รวมทั้งจัดให้มีการตรวจสอบและสุ่มตรวจการจำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ การกระทำผิดเกี่ยวกับการค้ามนุษย์ ยาเสพติด ในพื้นที่รับผิดชอบ

กำชับให้ผู้ประกอบการสถานบริการ สถานประกอบการที่มีลักษณะคล้ายสถานบริการ สถานบันเทิง ผับ บาร์คาราโอเกะ หรือสถานที่อื่นที่มีลักษณะคล้ายกัน ปฏิบัติตามกฎหมายและ คำสั่ง หน.คสช. ที่ 22/2558 ลง 22 ก.ค.58 อาทิ การปล่อยปละละเลยให้ผู้มีอายุต่ำกว่ายี่สิบบีบริบูรณ์

เข้าไปใช้บริการ การเปิด-ปิดตามกำหนดเวลา รวมทั้งการแสดงลามกอนาจาร และการพกพาอาวุธปืนและสิ่งผิดกฎหมายทุกประเภทเข้าสถานบริการ เป็นต้น

พร้อมทั้งให้ประชาสัมพันธ์ สร้างความเข้าใจ และขอความร่วมมือจากผู้ประกอบการสถานบริการ

สถานประกอบการที่มีลักษณะคล้ายสถานบริการ สถานบันเทิง ผับ บาร์ คาราโอเกะ หรือสถานที่อื่นที่มีลักษณะคล้ายกัน ให้ดำเนินการภายใต้กฎหมาย ระเบียบ หลักเกณฑ์ และเงื่อนไขที่กำหนด ตามมาตราการควบคุมโรค และคำแนะนำของทางราชการ

ในการปฏิบัติให้ประสานแผน และการปฏิบัติกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยเฉพาะหน่วยงานทหารในพื้นที่ ฝ่ายปกครอง และเจ้าพนักงานตามกฎหมายเฉพาะเรื่องอย่างใกล้ชิด เพื่อให้เกิดการบูรณาการ และบังคับใช้กฎหมายอย่างมีประสิทธิภาพในการป้องกัน และจัดระเบียบสังคม อย่างเคร่งครัด หากพบว่ามีการฝ่าฝืน หรือไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย คำสั่ง ข้อกำหนดที่เกี่ยวข้อง ให้ดำเนินการตามกฎหมายกับผู้ฝ่าฝืนอย่างเคร่งครัดและขยายผลกับผู้เกี่ยวข้องทุกราย ให้มีการมอบหมายผู้บังคับบัญชาเป็นผู้รับผิดชอบในการควบคุม กำกับ ดูแลการปฏิบัติอย่างชัดเจนและเป็นระบบ

ทั้งในระดับ บช., ภ.บก, ภ.จว. และ สน., สภ. หากตรวจสอบพบว่ามีการปฏิบัติหน้าที่ไม่มีประสิทธิภาพ หรือปล่อยปละละเลย ไม่สนใจในการสืบสวนจับกุม ให้ผู้บังคับบัญชาตามลำดับชั้นพิจารณาข้อบกพร่องและลงโทษไปตามอำนาจหน้าที่ โดยให้ทุกหน่วยถืปฏิบัติตามคำสั่ง ตร. ที่ 234/2558 ลง 27 เม.ย.58 เรื่อง การพิจารณาเจ้าหน้าที่ตำรวจที่บกพร่องในการป้องกันและปราบปรามอบายมุขโดยเคร่งครัดเพื่อทราบและถือปฏิบัติโดยเคร่งครัด

ทั้งนี้มีรายงานว่า พล.ต.อ.รอย ได้สั่งการกำชับ กวดขัน เรื่อง สถานบริการ โดยมี พล.ต.ท.กิตติ์รัฐ พันเพ็ชร ผู้ช่วย ผบ.ตร. ผู้รับผิดชอบ และได้สั่ง พล.ต.ท.ธนา ชูวงษ์ ผู้ช่วย ผบ.ตร. เร่งรัด กวดขัน เรื่อง บ่อนการพนันในทุกพื้น อย่างเคร่งครัด อย่างต่อเนื่องตลอดไป.