นายสุทธิพล ทวีชัยการ เลขาธิการคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) เปิดเผยว่า ได้ออกคำสั่งนายทะเบียน เรื่องการใช้เอกสารประกอบการจ่ายผลประโยชน์ตามกรมธรรม์ประกันภัย โควิด-19 สำหรับบริษัทประกันชีวิต และบริษัทประกันวินาศภัย  กำหนดให้บริษัทประกันภัยใช้เอกสารการตรวจพบเชื้อไวรัสโควิด ซึ่งสามารถยืนยันตัวตนของผู้ที่ได้รับการตรวจหาเชื้อได้ จากห้องปฏิบัติการที่ผ่านการรับรองจากกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ โดยวิธีอาร์ที-พีซีอาร์ แทนใบรายงานหรือรับรองจากแพทย์ เพื่อจ่ายผลประโยชน์ตามกรมธรรม์ประกันภัยโควิดแบบเจอ จ่าย จบ กรณีผู้เอาประกันภัยเจ็บป่วยหรือตรวจพบเชื้อโควิด   

“การออกคำสั่งนายทะเบียนนี้ ได้ดำเนินการโดยใช้มาตรการจากเบาไปหาหนัก เริ่มจากการใช้มาตรการขอความร่วมมือไปก่อน แต่ก็ยังพบว่ามีหลายบริษัทประกันภัยที่ยังมีแนวปฏิบัติที่แตกต่างกัน ซึ่งอาจทำให้ประชาชนผู้ใช้บริการสับสนและไม่ได้รับความสะดวก ดังนั้นเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากโควิด เพื่อให้เกิดความชัดเจนและเพื่อให้บริษัทประกันภัยทุกแห่งปฏิบัติในทิศทางเดียวกัน อันจะเป็นการลดภาระให้กับประชาชนและผู้เอาประกันภัยที่จะต้องใช้หลักฐานแสดงเพื่อเคลมประกันภัยโควิดแบบเจอ-จ่าย-จบ ได้รวดเร็วยิ่งขึ้น จึงจำเป็นต้องใช้มาตรการทางกฎหมายด้วยการออกคำสั่งนี้”