เมื่อวันที่ 7 ก.ย. ที่ทำเนียบรัฐบาล นายธนกร วังบุญคงชนะ โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี แถลงว่าที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) เห็นชอบกำหนดให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) ในส่วนขององค์การบริหารส่วนตำบล (อบต.), กรุงเทพมหานคร (กทม.) และเมืองพัทยา สำหรับช่วงเวลาเลือกตั้งนั้น ที่ประชุม ครม.เห็นว่าหากมีความพร้อมให้เลือกตั้งระดับ อบต.ทั่วประเทศ 5,300 แห่งภายในปี 64 และมอบให้ กกต. พิจารณากรอบระยะเวลาที่เหมาะสม ส่วนการเลือกตั้งส่วนของ กทม. และเมืองพัทยา จะพิจารณาในลำดับต่อไป.