เมื่อวันที่ 3 ส.ค. ที่ห้องประชุมอิเหนา โรงพยาบาลสมเด็จพระพุทธเลิศหล้า จ.สมุทรสงคราม นายคงเดช ทองเรือง นายกสโมสรโรตารีสมุทรสงครามปีโรตารี 2566-2567 นายอุทัย ดำรงธรรม ประธานหอการค้า จ.สมุทรสงคราม และสมาชิกโรตารี รวมทั้งมวลสมาชิกสโมสรโรตารีสมุทรสงคราม พร้อมคู่สมรส ร่วมกันมอบเครื่องตรวจวัดคลื่นไฟฟ้าสมอง (EEG) ในโครงการมอบเครื่องตรวจวัดคลื่นไฟฟ้าสมอง (EEG) ซึ่งเป็นงบประมาณสนับสนุนจากนายอุทัย และจากสโมสรโรตารีสมุทรสงคราม รวมเป็นเงิน 1,005,000 บาท

นอกจากนี้สมาชิกสโมสรโรตารีสมุทรสงคราม ยังได้มอบเครื่องป้องกันหลอดเลือดดำอุดตัน จำนวน 2 เครื่อง เครื่องละ 50,000 บาท และเครื่องฝึกเดินแขนพยุง 2 เครื่อง เครื่องละ 50,000 บาท รวม 200,000 บาท และมอบเงินบริจาคให้โรงพยาบาลอีก 64,000 บาท เพื่อช่วยให้การรักษาผู้ป่วยเป็นไปอย่างรวดเร็วและทันท่วงที ช่วยลดความยุ่งยากของขั้นตอนในการส่งตัวในการรักษา และลดค่าใช้จ่ายให้กับผู้ป่วยที่จะต้องเดินทางไปรับการรักษาต่อเนื่องที่โรงพยาบาลอื่น โดยมี นพ.จรัล ปันกองงาม ผอ.โรงพยาบาลสมเด็จพระพุทธเลิศหล้าสมุทรสงคราม

นายอุทัย กล่าวว่า โรตารี คือกลุ่มอาสาสมัคร ผู้เรียกแทนตนเองว่า “โรแทเรียน” โดยใช้สัญลักษณ์รูปฟันเฟืองคู่กับคำว่าโรตารี และใช้คำขวัญในการทำงานบำเพ็ญประโยชน์คือ “Service Above Self” หรือบริการผู้อื่นเหนือตน ซึ่งอาสาสมัครเหล่านี้ มาจากนักธุรกิจและวิชาชีพ โดยทำกิจกรรมเพื่อบำเพ็ญประโยชน์เพื่อเพื่อนมนุษย์ ส่งเสริมจรรยาบรรณในทุกวิชาชีพ พร้อมทั้งสร้างไมตรีจิตและสันติสุขในโลก การมอบเครื่องมือแพทย์ให้โรงพยาบาลครั้งนี้ เป็นไปตามวัตถุประสงค์ในการก่อตั้งสโมสร และเพื่อช่วยเหลือผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง ให้มีอัตราการรอดชีวิตสูงขึ้น หรือลดความเสี่ยงที่จะเกิดความพิการ

นพ.จรัล ปันกองงาม ผอ.โรงพยาบาลสมเด็จพระพุทธเลิสหล้าสมุทรสงคราม กล่าวว่า ปัจจุบันโรงพยาบาลสมเด็จพระพุทธเลิศหล้า มีผู้ป่วยเกี่ยวกับโรคสมองมากขึ้น ทั้งในเด็กและผู้ใหญ่ ขณะนี้ได้เข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลแล้วกว่า 100 ราย แต่ในการประเมินอาการ ทางโรงพยาบาลต้องส่งต่อไปยังโรงพยาบาลจังหวัดใกล้เคียง เนื่องจากไม่มีเครื่องตรวจวัดคลื่นไฟฟ้าสมอง จึงทำให้ไม่สามารถวินิจฉัยโรคลมชักในอาการเบื้องต้นได้ ถึงแม้จะมีหมอเฉพาะทางแล้ว การได้รับมอบเครื่องตรวจวัดคลื่นไฟฟ้าสมองนี้ จะช่วยลดการส่งต่อผู้ป่วยไปยังโรงพยาบาลใกล้เคียง และสามารถรักษาผู้ป่วยได้อย่างทันท่วงที ลดความเสี่ยงต่อสภาวะเป็นผู้ป่วยติดเตียงหรือพิการ ซึ่งทำให้การดำรงชีวิตยากลำบาก รวมทั้งยังช่วยลดค่าใช้จ่ายที่ผู้ป่วยต้องใช้เป็นค่าเดินทางและลดขั้นตอนการดำเนินการต่างๆ ซึ่งจะเป็นประโยชน์กับผู้ป่วยที่มารับบริการกับทางโรงพยาบาลต่อไป นอกจากนี้ทางสโมสรโรตารีสมุทรสงคราม ยังจัดเลี้ยงอาหารกลางวันให้กับบุคลากรทางการแพทย์ของโรงพยาบาล และผู้มาใช้บริการอีกด้วย