เมื่อวันที่ 30 ก.ย. ฝ่ายประชาสัมพันธ์ กรมการขนส่งทางราง (ขร.) แจ้งว่า ขร. ได้ออกประกาศกรมการขนส่งทางราง เรื่องการปรับระยะเวลาให้บริการระบบขนส่งทางราง ภายใต้ประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินทุกเขตท้องที่ทั่วราชอาณาจักร หลังจากรัฐบาลได้มีการออกประกาศข้อกำหนดออกตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ 2548 (ฉบับที่ 34) เมื่อวันที่ 28 ก.ย.64 ในการปรับเวลาการห้ามออกนอกเคหสถานสำหรับพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวดระหว่างเวลา 22.00 – 04.00 น. ของวันรุ่งขึ้น

เพื่อให้สอดคล้องและเป็นไปตามประกาศข้อกำหนดดังกล่าว ขร.จึงออกประกาศยกเลิกความในข้อ 1 และข้อ 2 ของประกาศ ขร. เรื่อง มาตรการพึงปฏิบัติการจัดการระบบขนส่งทางรางภายใต้ประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินทุกเขตท้องที่ทั่วราชอาณาจักรเพื่อควบคุมการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ฉบับที่ 10 ประกาศ ณ วันที่ 10 ก.ค.64 โดยให้หน่วยงานที่ให้บริการระบบขนส่งทางรางทุกระบบงดให้บริการในช่วงเวลา 22.00 – 04.00 น. ของวันรุ่งขึ้น และให้หน่วยงานกำหนดแผนการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ในช่วงเวลาเคอร์ฟิว โดยต้องคำนึงถึงความปลอดภัยต่อระบบการเดินรถ และปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรคต่างๆ อย่างเคร่งครัด โดยประกาศดังกล่าวจะมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 ต.ค.64 เป็นต้นไป.