เมื่อวันที่ 17 พ.ย. ราษฎรบ้านกระจวน หมู่ 4 ต.โคกสะอาด อ.หนองบัวระเหว จ.ชัยภูมิ ร่วมแรงร่วมใจช่วยเหลือซึ่งกันและกันลงแขกเกี่ยวข้าวช่วยเหลือเพื่อนบ้านในชุมชนเพื่อเป็นการลดค่าใช้จ่ายในครัวเรือนและสืบสานวัฒนธรรมประเพณีที่ทำติดต่อกันมาจากรุ่นสู่รุ่น โดยชาวบ้านได้ร่วมกันเกี่ยวข้าวในทุ่งนาอย่างสามัคคีกัน จากนั้นก็นำข้าวมาวางเรียงตากแดดบนตอซังข้าวหรือพื้นที่สูงไม่มีน้ำขังเพื่อตากให้เมล็ดข้าวแห้ง ประมาณสามถึงห้าแดด หรือ 3-5 วัน หลังจากข้าวแห้งก็จะออกมามัดข้าวในยามเช้าและขนข้าวไปตีหรือสีเอาเมล็ดข้าวเปลือกใส่กระสอบเข้าเก็บในยุ้งฉาง โดยชาวบ้านที่มาร่วมลงแขกแต่ละคนก็จะเว้นระยะห่างในการเก็บเกี่ยวข้าว และมีการฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19 กันแล้วทุกคน โดยการลงแขกในครั้งนี้มีชาวบ้านมาร่วมด้วยช่วยกันกว่า 20 คน ผลัดเปลี่ยนกันช่วยเหลือซึ่งกัน ซึ่งเป็นกิจกรรมย้อนยุควิถีชาวนาสืบสานวัฒนธรรม “ลงแขกเกี่ยวข้าว” เช่นนี้เป็นประจำทุกปี

นางปราณี ศรียางนอก เผยว่า การลงแขกเกี่ยวข้าวครั้งนี้ ถือเป็นวิถีชาวนาเพื่อสืบสานวัฒนธรรม ประเพณี และวัฒนธรรมการเกี่ยวข้าวแบบดังเดิมของบรรพบุรุษ ตลอดจนปลูกจิตสำนึกให้เยาวชนรุ่นใหม่มีความภาคภูมิใจในวิถีไทย สร้างความรักสามัคคีกันในชุมชน เพื่อยึดถือเกษตรแบบวิธีพอเพียง อีกทั้งเมื่อถึงช่วงฤดูกาลเก็บเกี่ยวกิจกรรมลงแขกเกี่ยวข้าวถือว่าสืบประเพณีไทยดั้งเดิมของไทยให้คนรุ่นใหม่ในสังคมไทยได้เห็นภาพวิถีชีวิตชาวนาในอดีตที่มีความรักความผูกพันและช่วยเหลือซึ่งกันและกันไม่มีเงินค่าจ้างเข้ามาเกี่ยวข้อง ประเพณีนี้ยังเป็นการกระตุ้นให้เกษตรกรหันมาร่วมฟื้นฟูประเพณีลงแขกไม่ให้สูญหายไปจากสังคมไทยในยุค Digital เช่นนี้