เมื่อวันที่ 22 พ.ย. ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เพจเฟซบุ๊ก “ทนายตัวแสบ:Badass Attorney” มีการแชร์โพสต์ จากเพจ “พุทธที่แท้จริง” ที่มีการโพสต์ประมวลภาพโพสต์คอนเทนต์ต่างๆของ เน็ตไอดอลสาวประเภทสองคนดัง “บาสตี้V2” ที่มีเนื้อหารุนแรงเกี่ยวกับเรื่องเพศ ทารุณเด็ก พร้อมข้อความตำหนิถึงพฤติกรรมต่างๆนานาเกี่ยวกับคอนเทนต์ พร้อมข้อความระบุว่า “ดูจากเนื้อหาคอนเทนท์ ผมไม่แน่ใจว่าแค่พาดหัวคลิป หรือทำจริง แต่เจ้าหน้าที่ น่าลงไปตรวจสอบนะครับ อันนี้ไม่ต้องพูดถึงเรื่องเพศสภาพนะ พูดเรื่องกฎหมายคุ้มครองเด็กก่อนเลยอันดับแรก” มีผู้เข้ามาคอมเมนต์แสดงความคิดเห็น โดยส่วนใหญ่เป็นการตำหนิติติงถึงการกระทำดังกล่าว

ต่อมา ทาง บาสตี้ ได้มีการโพสต์ภาพข้อความตอบโต้ ระบุว่า “ก่อนจะบอกว่าเอาเด็กมาหากินทำคอนเท้น เคยรู้ไหมว่าเบื้องหลัง ทำอะไรเพื่อลูกบ้าง เลี้ยงเค้ามาตั้งแต่ทารก ซับพอร์ตทุกอย่าง อย่าเกลียดเพราะเรา เป็นกะเทย กลัวว่าเด็กจะลำบากหรือเลี้ยงเขาไม่ดี เราเลี้ยงเค้าดี มากจนถึงมากที่สุด ส่วนเด็กที่ไม่มีพ่อคนนี้ เค้าก็ต้องการความรักไม่ต่างอะไรจาก พวกคุณเลย เค้าได้รับความอบอุ่นจากเราไปไม่น้อยกว่าใคร อย่าพยายามยามเหยียบคนอื่นที่เค้าได้ดีกว่าให้จม เพราะแค่คุณ ไม่ชอบก็บล็อคไปแค่นั้นเอง #บางคำพูดของพวกคุณทำให้เด็กหลายๆคนที่ด้อยโอกาสอาจจะ หมดกำลังใจจากคนที่เขากำลังเลี้ยง”

จากนั้นเพจ “ทนายตัวแสบ:Badass Attorney” นำภาพโพสต์ข้อความดังกล่าวมาโพสต์พร้อมข้อความชี้แจงระบุว่า “เราว่าคุณบาสตี้เข้าใจผิด

1.ไม่มีใครรังเกียจที่คุณเป็นLGBTQ เขาไม่โอเคเพราะเนื้อหาในคอนเทนท์และการเอาเด็กมาถ่ายทำ แม้สุดท้ายจะไม่มีการแกล้งลูกแบบคุณพาดหัวจริงก็ตามแต่มันไม่เหมาะสม

  1. หากคุณยังไม่เข้าใจเรื่องกฎหมายคุ้มครองเด็กผมยกมาให้อ่านตาม พรบ.คุ้มครองเด็ก 2546

“มาตรา 26 ภายใต้บังคับบทบัญญัติแห่งกฎหมายอื่น ไม่ว่าเด็กจะยินยอมหรือไม่ ห้ามมิให้ผู้ใดกระทำการ ดังต่อไปนี้
(1) กระทำหรือละเว้นการกระทำอันเป็นการทารุณกรรมต่อร่างกายหรือจิตใจของเด็ก
(2) จงใจหรือละเลยไม่ให้สิ่งจำเป็นแก่การดำรงชีวิตหรือการรักษาพยาบาลแก่เด็กที่อยู่ในความดูแลของตน จนน่าจะเกิดอันตรายแก่ร่างกายหรือจิตใจของเด็ก
(3) บังคับ ขู่เข็ญ ชักจูง ส่งเสริม หรือยินยอมให้เด็กประพฤติตนไม่สมควรหรือน่าจะทำให้เด็กมีความประพฤติเสี่ยงต่อการกระทำผิด
(4) โฆษณาทางสื่อมวลชนหรือเผยแพร่ด้วยประการใด เพื่อรับเด็กหรือยกเด็กให้แก่บุคคลอื่นที่มิใช่ญาติของเด็ก เว้นแต่เป็นการกระทำของ ทางราชการหรือได้รับอนุญาตจากทางราชการแล้ว
(5) บังคับ ขู่เข็ญ ชักจูง ส่งเสริม ยินยอม หรือกระทำด้วยประการใดให้เด็กไปเป็นขอทาน เด็กเร่ร่อน หรือใช้เด็กเป็นเครื่องมือในการ ขอทานหรือการกระทาผิด หรือกระทำด้วยประการใดอันเป็นการแสวงหาประโยชน์โดยมิชอบจากเด็ก
(6) ใช้ จ้าง หรือวานเด็กให้ทำงานหรือกระทำการอันอาจเป็นอันตรายแก่ร่างกายหรือจิตใจมีผลกระทบต่อการ เจริญเติบโต หรือขัดขวางต่อพัฒนาการของเด็ก
(7) บังคับ ขู่เข็ญ ใช้ ชักจูง ยุยง ส่งเสริม หรือยินยอมให้เด็กเล่นกีฬาหรือให้กระทำการใด เพื่อแสวงหาประโยชน์ทางการค้าอันมีลักษณะ เป็นการขัดขวางต่อการเจริญเติบโตหรือพัฒนาการของเด็กหรือมีลักษณะเป็นการทารุณกรรมต่อเด็ก
(8) ใช้หรือยินยอมให้เด็กเล่นการพนันไม่ว่าชนิดใดหรือเข้าไปในสถานที่เล่นการพนัน สถานค้าประเวณี หรือสถานที่ที่ห้ามมิให้เด็กเข้า
(9) บังคับ ขู่เข็ญ ใช้ ชักจูง ยุยง ส่งเสริม หรือยินยอมให้เด็กแสดงหรือกระทำการอันมีลักษณะลามกอนาจาร ไม่ว่าจะเป็นไปเพื่อให้ได้มาซึ่ง ค่าตอบแทนหรือเพื่อการใด
(10) จำหน่าย แลกเปลี่ยน หรือให้สุราหรือบุหรี่แก่เด็ก เว้นแต่การปฏิบัติทางการแพทย์ ถ้าการกระทำความผิดตามวรรคหนึ่งมีโทษตามกฎหมายอื่นที่หนักกว่าก็ให้ลงโทษตามกฎหมายนั้น”

“มาตรา 27 ห้ามมิให้ผู้ใดโฆษณาหรือเผยแพร่ทางสื่อมวลชนหรือสื่อสารสนเทศประเภทใด ซึ่งข้อมูลเกี่ยวกับตัวเด็กหรือผู้ปกครอง โดย เจตนาที่จะทำให้เกิดความเสียหายแก่จิตใจ ชื่อเสียง เกียรติคุณ หรือสิทธิประโยชน์อื่นใดของเด็ก หรือเพื่อแสวงหาประโยชน์สำหรับตนเองหรือ ผู้อื่นโดยมิชอบ”

การนำเด็กมาทำเนื้อหาเพื่อแสวงหาผลประโยชน์ของตนเองนั้นต้องระมัดระวังให้ดีครับ ถึงจะเป็นเด็กที่รับเลี้ยงอย่างถูกต้องก็ตาม

3.ผมไม่ได้เหยียดคุณผมเป็นห่วงเด็ก”

มีผู้เข้ามาคอมเมนต์แสดงความคิดเห็น สนับสนุนโพสต์เพจ “ทนายตัวแสบ:Badass Attorney” ที่นำข้อกฎหมายเกี่ยวกับเด็กมาอธิบายให้เห็นชัดเจน รวมถึงต่อว่าถึงพฤติกรรมของเน็ตไอดอลรายดังกล่าวและแชร์กันออกไปจำนวนมาก

ขอบคุณ ข้อมูล – ภาพ เพจ “ทนายตัวแสบ:Badass Attorney” “พุทธที่แท้จริง” และ “บาสตี้V2”