เมื่อวันที่ 29 พ.ย. ผู้สื่อข่าว จ.พัทลุง รายงานผลการเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนตำบล (อบต.) พร้อมสมาชิก 24 อบต. และมีผู้ออกมาใช้สิทธิกันอย่างมากมายนับเป็นครั้งประวัติศาสตร์ของการเลือกตั้งท้องถิ่น โดยการเลือกตั้งสมาชิก อบต. ที่มีผู้มีสิทธิเลือกตั้ง 159,509 ราย มีผู้ออกมาใช้สิทธิเลือกตั้ง 135,504 คิดเป็นร้อยละ 84.95 ส่วนการเลือกตั้งนายก อบต. ที่มีผู้มีสิทธิเลือกตั้ง 159,730 ราย มีผู้ออกมาใช้สิทธิเลือกตั้ง 135,702 ราย คิดเป็นร้อยละ 84.96 ในส่วนของการเลือกตั้งสมาชิก อบต. มีบัตรดีร้อยละ 95.52 การเลือกตั้งนายก อบต. มีบัตรดี 94.77 ส่วนการเลือกตั้งสมาชิก อบต. มีบัตรเสียร้อยละ 2.75 การเลือกตั้งนายก อบต. มีบัตรเสีย 2.83 และมีบัตรไม่เลือกผู้ใดของสมาชิก อบต.ร้อยละ 1.74 และบัตรไม่เลือกผู้ใดของนายก อบต.ร้อยละ 1.7

สำหรับผลการเลือกตั้งคะแนนยังไม่เป็นทางการผู้ที่ได้รับการเลือกตั้ง อบต.ควนมะพร้าว อ.เมืองพัทลุง นายไพโรจน์ โรจนรัตน์ อบต.ชัยบุรี อ.เมือง นายวุฒิชัย มุสิต อบต.ลำปำ อ.เมือง นายสิทธิชาติ บุญปล้อง อบต.คลองเฉลิม อ.กงหรา นายศักดิ์สุริยา เสนาทิพย์ อบต.เขาชัยสน อ.เขาชัยสน นายเจริญ รักราม อบต.ควนขนุน อ.เขาชัยสน นายวินัย มุสิกะเจริญ อบต.หานโพธิ์ อ.เขาชัยสน นายเทพชัย คงมี อบต.ชะมวง อ.ควนขนุน นายอธวัฒน์ ขุนทอง อบต.ปันแต อ.ควนขนุน นายสาโรจน์ บุญเรืองขาว อบต.พนมวังค์ อ.ควนขนุน นายสมชาติ รักชุม อบต.เกาะหมาก อ.ปากพะยูน นายภุคเอื้ออิชณน์ สอนสังข์ อบต.ฝาละมี อ.ปากพะยูน นายกันถัย พลพงษ์ อบต.โคกทราย อ.ป่าบอน นายเดชน์ทิปต์ ขาวทอง อบต.ทุ่งนารี อ.ป่าบอน นายสุชีพ รุ่นกลิ่น อบต.วังใหม่ อ.ป่าบอน นางจิราวรรณ เพชรตีบ อบต.หนองธง อ.ป่าบอน

นายทิวากร แก้วบุญส่ง อบต.โคกสัก อ.บางแก้ว นายสุชาติ ขันงั่ง อบต.นาปะขอ อ.บางแก้ว นายมณเฑียร มนตรี อบต.เกาะเต่า อ.ป่าพะยอม นายวิเชียร หนูวาส อบต.ป่าพะยอม อ.ป่าพะยอม นายมีศักดิ์ ดวงขวัญ อบต.เขาปู่ อ.ศรีบรรพต นายฉลอง คงใหม่ อบต.เขาย่า อ.ศรีบรรพต นายกิตติ มานันตพงษ์และ อบต.ตะแพน อ.ศรีบรรพต นายสมเกียรติ กรดเต็ม

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า นักการเมืองท้องถิ่นและบุคคลที่มีชื่อเสียง ต่างมาลงรับสมัครเลือกตั้งจำนวนมาก โดยเฉพาะอดีตนายก อบต. ลงสมัครเลือกตั้ง 17 คน ได้รับเลือกตั้งกลับเข้าสู่ตำแหน่ง 12 คน และที่น่าสนใจสนามเลือกตั้ง อบต.หนองธง อ.ป่าบอน ซึ่งมี นายทิวากร แก้วบุญส่ง นักร้องเพื่อชีวิตหนุ่มชื่อดังภาคใต้ ที่รู้จักกันในนาม โอ พาราฮัท เจ้าของค่ายเพลงพาราฮัทและเจ้าของวงพัทลุง ชนะเลือกตั้งนั่งตำแหน่งนายก อบต.หนองธง ส่วนพื้นที่ ที่มีผู้สมัครนายก อบต.เพียงคนเดียวไร้คู่แข่งมีด้วยกัน 4 แห่ง คือ อบต.ลำปำ อบต.ปันแต อบต.วังใหม่ และ อบต.เขาย่า แต่ก็ต้องมารอลุ้นว่าผู้ที่ออกมาใช้สิทธิเลือกตั้งครบตามกฎหมายการเลือกตั้งหรือไม่